ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının yönetimi, işletilmesi, denetimi ve disiplin işlemleri ile öğrencilerin kültürel ve sosyal gelişimlerine imkan veren çağdaş, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yurtlarda barınma ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesi yurtlarının yönetimi, işletilmesi, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri, yurtların denetimi ile öğrencilerin yurtlarda barınmaları ve disiplin işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Daire Başkanı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanını,

b) Rektör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite:  Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

ç) Yurtlar: Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarını,

d) Yurt Müdürü: Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı yurtlarda, bulunduğu yurttan sorumlu müdürü,

e) Yurtlar Yönetim Kurulu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yurtlar Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yurtların Yönetim Organları ve Görevleri

Yurtların yönetim organları

MADDE 5 – (1) Yurtların yönetim organları şunlardır;

a) Yurtlar Yönetim Kurulu,

b) Daire Başkanı,

c)Yurt Müdürü,

ç) Disiplin Komisyonu.

Yurtlar yönetim kurulu

MADDE 6 – (1) Yurtlar Yönetim Kurulu;

a) Rektör tarafından, Yurtlar Yönetim Kurulu başkanı olarak görevlendirilen bir Rektör yardımcısı,

b) Rektör tarafından seçilen iki öğretim üyesi,

c) Daire Başkanı,

ç) Kız ve erkek öğrenci yurt müdürleri ve ilgili şube müdürü, olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Rektör yardımcısı, Yurtlar Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yurtlar Yönetim Kurulu, başkanın gerek görmesi veya üyelerden gelen öneri üzerine, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Başkan toplantıya katılmadığı takdirde bu görevi başkan tarafından seçilen başkan yardımcısı yürütür. Yurtlar Yönetim Kurulu toplantı tutanakları Rektörlüğe iletilir. Yurtlar Yönetim Kurulu kararlarının Rektör tarafından onaylanması gerekir.

(3) Rektör tarafından seçilen öğretim üyelerinin Yurtlar Yönetim Kurulu üyeliği, görevleri süresince devam eder. Yurtlar yönetim kurulunun görevleri

MADDE 7 – (1) Yurtlar Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Yurtların genel yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirleyen kararlar almak, öğrencilerin yaşama, çalışma şartlarının düzenlenmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu doğrultuda yurtlarda uygulanacak kuralları belirlemek,

b) Yurtlara alınacak öğrencilerde aranan şartları ve yurtlara kabule ilişkin esasları tespit ederek Rektörün onayına sunmak, başvuran öğrencilerin yurda alınıp alınmayacağına karar vermek,

c) Yurtlara kayıtlı öğrencilerin yurtlarda barınma süre ve şartlarına ilişkin esasları tespit ederek Rektörün onayına sunmak,

ç) Depozito miktarı ve yurt ücretlerini tespit ederek Rektörün onayına sunmak,

d) Bu Yönetmelikte öngörülen disiplin cezalarını uygulamak ve yerine getirmek,

e) Yurtlara ilişkin diğer konuları karara bağlamak.

Daire başkanının görevleri

MADDE 8 – (1) Yurtların yönetiminden sorumlu olan Daire Başkanının görevleri şunlardır;

a) Üniversiteye bağlı bütün yurtların aynı usul ve esaslar içerisinde koordineli olarak işletilmesini sağlamak,

b) Yurt Müdürü tarafından kendisine iletilen yurtlarla ilgili sorunları çözmek,

c) Yurtlarla ilgili önerilerini Yurtlar Yönetim Kuruluna götürmek ve alınan kararları Rektörün onayına sunmak,

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapmak.

Yurt müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Yurt Müdürünün görevleri şunlardır;

a) Yurtların düzenli, temiz, etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak,

b) Disiplin Kurulu kararları ve Yurtlar Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Yurt çalışanlarını denetlemek, kendisine iletilen sorunları gidermek, öğrencilerin yaşama ve çalışma şartlarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi için gerekli önlemleri almak,

ç) Yurtlarda kayıtlı olmayanların barındırılmamaları için gerekli tedbirleri almak veya alınmasını sağlamak,

d) Öğrencilerin yatak odaları dahil olmak üzere tüm yurtları denetlemek, tutulan tutanağı Daire Başkanlığına sunmak,

e) Gerektiğinde yurtlar ile ilgili önerilerini Yurtlar Yönetim Kuruluna iletilmek üzere Daire Başkanlığına bildirmek,

f) Rektörün ve Yurtlar Yönetim Kurulunun yurtların yönetimiyle ilgili ve bu Yönetmelik hükümlerine göre verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Disiplin komisyonu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Disiplin Komisyonu; Yurt Müdürünün teklifi ve Yurtlar Yönetim Kurulunun kararı ile Yurt Müdürünün başkanlığında, yardımcı hizmetler sınıfı hariç, yurtta görevli, 4/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre Devlet memuru olarak çalışan personel arasından görevlendirilen iki veya dört üyeden oluşur. Disiplin Komisyonu, çoğunlukla toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Oyların eşitliği halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Disiplin Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde yer alan disiplin cezalarını gerektiren fiil ve hallerle ilgili olan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması yapmak,

b) Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yurtlara Başvuru, Kayıt-Kabul, Yurtlarda Kalma Süresi, Yurtlardan Çıkış

Yurtlara başvuru

MADDE 11 – (1) Yurtlara kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin, Yurtlar Yönetim Kurulunca tespit edilen tarihlerde, başvuru formları ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri yurt idaresine vermeleri gerekir.

a) Öğrencinin sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu gösteren sağlık kurumlarından alınan sağlık raporu,

b) Öğrencinin sabıka kaydının bulunmadığına dair beyanı,

c) Yabancı uyruklu öğrenciler için, Türkiye’de oturma izin belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı sureti ile pasaportunun fotokopisi,

ç) Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi olduğuna dair beyanı,

d) İki adet vesikalık fotoğraf.

Yurtlara kayıt ve kabul

MADDE 12 – (1) Yurtlara kesin kayıt; yurtların kapasitesi ve başvurular dikkate alınarak Yurtlar Yönetim Kurulunca hazırlanıp, Rektör tarafından onaylanan puanlama sistemine göre yapılır. Yurtlarda kalma süresi

MADDE 13 – (1) Yurtlarda kalma süresi; Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokulların ilgili mevzuatlarında öngörülen eğitim süresinden en çok dört yarıyıl daha fazladır.

(2) Yurtlarda, misafir olarak kalacak öğrenciler ile sportif ve kültürel faaliyetler nedeniyle barındırılacak öğrenciler, Daire Başkanının teklifi ve Rektörün onayı ile tespit edilir.

(3) Yaz okulu, staj ve benzeri gerekçelerle yurtta kalması gereken öğrenciler ile bu öğrencilerin kalış süreleri Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

(4) Sınava girmek üzere gelen yükseköğretim öğrencileri ile yükseköğretim kurumlarının giriş sınavı için gelen aday öğrenciler, yurt ücretlerini peşin ödemek şartıyla yurtlarda geçici olarak barındırılır. Bu öğrencilerin yurtlarda barındırılma süresi; yükseköğretim öğrencileri için en fazla bir ay, aday öğrenciler için en fazla beş gündür.

Yurtlardan çıkış

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin; a) Kendi istekleri, b) Mezuniyetleri, c) Haklarında kesinleşmiş mahkumiyet halinin bulunması, ç) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine ve bu Yönetmelik hükümlerine göre Üniversiteden veya yurttan çıkarma cezası almaları halinde yurtla ilişikleri kesilir.

(2) Birinci fıkrada sayılan hallerde öğrencilerin, en geç yedi gün içerisinde yurttan ayrılmaları gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin İşlemlerine İlişkin Esaslar, Disiplin cezaları

MADDE 15 – (1) Yurtlarda kalan öğrencilere uygulanacak disiplin cezaları şunlardır; a) Uyarma, b) Kınama, c) Yurttan uzaklaştırma, ç) Yurttan çıkarma.

Uyarma cezası

MADDE 16 – (1) Uyarma cezası; öğrenciye yurt içindeki davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

(2) Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara aykırı olarak ziyaretçilerini kabul etmek,

b) Yurtların yatakhane, kantin, okuma salonu, koridor gibi ortak kullanıma açık yerlerinde yüksek sesle konuşmak, ses ve görüntü aletlerini yüksek sesle kullanmak gibi davranışlarda bulunarak gürültü yapmak,

c) Yurt eşya ve malzemelerinin yerlerini izinsiz olarak değiştirmek,

ç) Yatakhane dışında pijama, gecelik ve benzeri giysilerle dolaşmak,

d) Yatakhanelerde kullanılan yurt eşyalarının temizliğine özen göstermemek,

e) Yatakhanelerde kokan ve bozulmaya elverişli yiyecek maddeleri bulundurmak,

f) İzinsiz oda değiştirmek veya başka bir öğrenciyi odasında barındırmak.

Kınama cezası

MADDE 17 – (1) Kınama cezası; öğrenciye yurt içindeki davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.

(2) Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Kantin, çalışma ve dinlenme salonları ve benzeri yerlerin kullanımında yurt yönetimince belirlenen zaman tablosuna uymamak,

b) Yurt yönetimince belirlenen yerler dışında yemek yemek,

c) Yurt içinde bir şey satmak veya Yurt idaresinden izin almadan bağış toplamak,

ç) Yurt bina ve eşyalarına zarar vermek,

d) Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara aykırı biçimde, yurt yönetimine yanıltıcı bilgi vermek,

e) Yurtta bulunması gereken zamanlarda izinsiz olarak yurttan ayrılmak,

f) Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak,

g) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre ikinci defa uyarma cezasını gerektiren hal ve davranışlarda bulunmak.

Yurttan uzaklaştırma

MADDE 18 – (1) Yurttan uzaklaştırma cezası; öğrencinin, bir haftadan az, bir aydan çok olmamak üzere, geçici bir süre için yurttan uzaklaştırıldığının yazılı olarak bildirilmesidir.

(2) Yurttan uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Yurt içinde genel ahlak ve adaba aykırı sözler söylemek, yurt idarecilerine, arkadaşlarına ya da başkalarına yazılı veya sözlü olarak hakaret etmek, küçük düşürmek, tehdit etmek veya fiili saldırıda bulunmak,

b) Yurda yasaklanmış yayın sokmak veya yasadışı bağış toplamak,

c) Yurda alkollü gelmek, alkollü içki getirmek veya yurtta alkollü içki içmek,

ç) Yurda ait eşya ya da malzemeleri dışarı çıkarmak,

d) Yurt öğrencisi olmayanların yurda girişini sağlamak ya da yurt imkanlarından faydalandırmak,

e) Yurdun sağlık, düzen, huzur ve disiplininin sağlanması için yurt yönetimi tarafından yapılan duyurulara uymamak,

f) Yurt içinde kumar aletleri bulundurmak, kumar oynamak ya da kumar oynatmak,

g) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre ikinci defa kınama cezasını gerektiren hal ve davranışlarda bulunmak.

Yurttan çıkarma

MADDE 19 – (1) Yurttan çıkarma cezası; öğrencinin, bir daha