Kısmi Zamanlı Çalışma

İlgili Kanun

2547 sayılı yükseköğretim kanunun 46.maddesinin son fıkrası (ek fıkra:17/9/2004-5234/2 md.) (değişik:rg-10/07/2009-27284): “yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumu tarafından burs verilmekte olan veya burs alma şartlarını taşıyanlara öncelik verilmek suretiyle hizmetlerine ihtiyaç duyulan öğrenciler, öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılabilir. Bu şekilde kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilmez. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı iş kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kısmi zamanlı çalışma karşılığı ödenen ücret, yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumu tarafından verilmekte olan burs veya öğrenim kredisinin kesilmesini veya aynı kuruma ait yurtlardan yararlanma hakkının kaldırılmasını gerektirmez. Kısmi zamanlı olarak öğrenci çalıştırılmasına ilişkin haftalık çalışma süreleri ile diğer usul ve esaslar maliye bakanlığının görüşü üzerine yükseköğretim kurulu tarafından belirlenir.”

Yönerge

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ncı maddesine göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılacak öğrencilerin sayılarının belirlenmesi, seçimi, işe başlatılması, haftalık çalışma süreleri ile diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

(2) Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programı uygulanmasının amacı, kayıtlı öğrencilerimizin ders saati dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geçici işlerde çalıştırılarak, öğrenim giderlerini karşılamaya çalışan öğrencilerimize katkıda bulunmak, uygulama becerisi kazanmaları sağlanarak iş disiplini edinmiş üretken bireyler olarak yetişmelerine destek olmaktır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılacak öğrencilerle ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge aşağıdaki kanun ve yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ncı maddesi,

b) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.10.2009 tarih ve 33918 sayılı yazısı ile bildirilen Yükseköğretim Kurumlarında Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esasları,

c) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin b fıkrası ve ilgili diğer maddeleri,

ç) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ilgili maddeleri.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönerge’de geçen;

a) Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

b) Rektörlük: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünü,

c) Rektör: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu,

d) Yönetim Kurulu: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

e) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

f) Birim Yöneticisi: Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştığı birimlerin yöneticilerini,

g) Kısmi Zamanlı Öğrenci Seçme Komisyonu: Birimlerde kısmi zamanlı olarak çalışacak öğrencileri seçen ve en az 3 kişiden oluşan komisyonu,

ğ) Birim: Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştırıldığı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü, Daire Başkanlığı ve Rektörlüğe bağlı tüm merkez, bölüm, ünite ve müdürlükleri,

h) Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ): Bu Yönergeye göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan öğrenciyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanların Belirlenmesi, Duyuru, Başvuru ve Aranacak Şartlar

Kısmi zamanlı öğrenci çalıştıracak birimlerin ve kontenjanların belirlenmesi

MADDE 5- (1) Kısmi zamanlı öğrenciler, üniversitenin tüm birimlerinde çalıştırılabilir. Buna göre birimler, kısmi zamanlı öğrenci sayılarını, çalıştırma gerekçesi ve iş tanımları ile birlikte, her yıl Eylül ayının sonuna kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na ilgili birim yöneticisinin imzası ile bildirir.

(2) Birim kontenjanları, birimlerin ihtiyaçları, çalıştırma gerekçeleri ve iş tanımları, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği, insan kaynakları ihtiyacı ile kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma maliyeti ve bütçe imkânları dikkate alınarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından belirlendikten sonra Rektörün onayına sunulur.

(3) Yaz döneminde aktif hizmet veren ve bu sebeple öğrenci çalıştırmak isteyen birimler ilgili eğitim öğretim yılı bahar dönemi son gününden 7 iş günü öncesine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na taleplerini bildirir. Yaz dönemi kısmi zamanlı öğrenci birim kontenjanı, bütçe imkânları dikkate alınarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından belirlendikten sonra Rektörün onayına sunulur. Birimler, Rektörlük Makamınca onaylanan kontenjanları dahilinde çalıştırmaya devam etmek istedikleri kısmi zamanlı öğrenciler ile sözleşmelerini uzatır. Sözleşmesini uzatmak istemeyen öğrencilerin yerine yedek aday ile sözleşme yapılır. Yedek aday belirlenemeyen birimlerde kısmi zamanlı öğrenci ihtiyacı olması halinde diğer birimlerin yedek adaylarından karşılanabilir. Yedek adayında sözleşme yapmaması durumunda yönergenin 6. maddesine göre işlem yapar.

Duyuru

MADDE 6- (1) Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacak birimler ve kontenjanları, her eğitim öğretim yılının Ekim ayı başında veya Yükseköğretim Kurumlarında Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslarının 5. maddesinin 2.fıkrası hükmüne uyularak ihtiyaç duyulan dönemlerde, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından üniversitemizin www.ibu.edu.tr web adresi ile ilgili birimlerin ilan panolarında duyurulur.

(2) Duyuruda, başvuru yeri ve tarihi, başvuru için gerekli belgeler, hangi birimlerde ne kadar kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, işin niteliği, aranan şartlar, haftalık çalışma süreleri ve bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek brüt ücret belirtilir.

Başvuru ve aranacak şartlar

MADDE 7-(1) Başvuru;

(a) Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışmak isteyen öğrenciler, internet adresinde bulunan ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından hazırlanacak Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak belirtilen tarihler aralığında çalışmak istedikleri birime başvuru yaparlar. Eksik bilgi içeren formlar dikkate alınmaz.

(b) Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışmak için sadece tek birime başvuru yapılır.

(2) Aranacak şartlar; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıdaki şartları taşıyan öğrenciler, kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştırılabilirler.

a) Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci olmak,

b) Disiplin cezası almamış olmak (belgelendirilecektir),

c) Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

ç) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

e) Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

f) Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak.

(2) Deprem ve sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrenciler için sadece normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışındaki yukarıdaki şartlar aranmaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuruların değerlendirilmesi, Sözleşme, Çalışma Süresi ve Şartları

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 8- (1) Kısmi zamanlı öğrencilerin seçimi, bu Yönergenin 7’nci maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıkları, maddi durumları, haftalık ders programının işe uygunluğu, çalıştırılacakları işe beceri ve yetenek açısından uygunluğu gibi hususlar yönünden çalıştırılacağı birimde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek birime ayrılan kontenjan kadar asıl ve asıl sayısı kadar yedek öğrenci belirleyerek Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na gönderir. Gönderilen liste Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Rektörün onayına sunulur. Onaylanan liste Üniversitenin web sitesi ile birimlerin ilan panolarında duyurulur.

(2) Asıl aday olarak çalışmaya hak kazanan öğrencilerin sözleşme yapmak dahil işe kabul işlemleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Dönem içerisinde ve öğrencilerin herhangi bir nedenle işten ayrılmaları durumunda oluşan ihtiyaçlar öncelikle yedek adaylardan karşılanır. Yedek aday bulunmaması durumunda birim tarafından yeniden duyuru yapılarak, birim komisyonunca belirlenen adaylar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bildirilir.

(3) Çalışmaya hak kazanan öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Başvuru Formu

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Yeni tarihli öğrenci belgesi,

ç) Bir adet fotoğraf,

d) Disiplin cezası bulunmadığına dair belge (öğrenim görülen Birimin öğrenci işleri tarafından belgelenir)

e) T.C Ziraat Bankası hesap numarası

f) Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi

g) SGK İlişik Taahhütnamesi

ğ) Sağlık Provizyon Belgesi

h) Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi belgesi

Sözleşme

MADDE 9- (1) Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışmaya hak kazanan öğrenciler ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı arasında sözleşme imzalanır.

(2) Sözleşme, öğrencinin talebi ve çalıştığı birim yöneticisinin talebi üzerine Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yenilenebilir.

(3) Sözleşmesi aşağıdaki hallerde sona erer:

a) Öğrencinin dilekçe ile talebi üzerine,

b) Belirlenen takvim döneminin sona ermesi üzerine,

c) Birim amirinin sözleşmeyi sona erdirme isteminin (gerekçesi eklenmek zorundadır) yazılı olarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na ulaşması üzerine Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından sona erdirilir.

Çalışma süresi ve şartları

MADDE 10-(1) Kısmi zamanlı öğrencilerin çalışma süresi, günlük en fazla 5 (beş) saat, haftada en fazla 15 (on beş) saat ve bir ayda toplam 60 (altmış) saati geçemez.

(2) Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitiş saatleri birim yöneticileri tarafından belirlenir.

(3) Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, mesai saatleri dışında, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışmak zorundadır.

(4)  Kısmi zamanlı öğrenciler aynı dönemde sadece tek birimde çalışabilirler.

(5) Kısmi zamanlı öğrenci çalıştıran birim yöneticileri, kısmi zamanlı öğrenci şartlarını kaybeden, kendi isteği ile bu görevinden ayrılan ve mezun olan öğrencileri üç gün içinde, SGK çıkışları yapılmak üzere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bildirir.

(6) Kısmi zamanlı öğrencinin iş kazası ve meslek hastalığı geçirmesi durumunda alınan raporlar, Birim amirleri tarafından aynı gün veya takip eden gün içinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bildirilir.

(7) Ders programında yapılan değişiklikleri bir gün önceden bildiren öğrencilere derslerini aksatmayacak şekilde yeni bir çalışma planı hazırlanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ücret ve Ödeme Esasları, Görev ve Sorumluluklar

Ücret ve ödeme esasları

MADDE 11- (1) Öğrencilerin çalışma, ücret ve ödemelerinde aşağıdaki hususlara riayet edilir:

a) Kısmi zamanlı öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi kabul edilmezler.

b) Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabidir. Bu öğrencilerin sigortalılık ve sigortalılığının işe başlamadan sona ermesine ilişkin bildirimleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

c) Kısmi zamanlı öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince, 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ç) Kısmi zamanlı öğrencilere ödemeler, aylık olarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden yapılır. Kısmi zamanlı öğrencilere ait 1 (bir) aylık çalışma ücreti, öğrenciler tarafından bildirilen T.C. Ziraat Bankasında açılan hesaplarına yatırılır.

d) Birimler çalışmaya hak kazanan öğrencileri işe başlatmadan 1 (bir) gün önce SGK girişi yapılması için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na gerekli belgeleri ile göndermek zorundadır. SGK girişi yapılmayan öğrenci işe başlatılamaz ve kendisine ücret ödenemez. Geç bildirimler nedeniyle SGK tarafından uygulanacak idari para cezalarından ve öğrencinin maddi kayıplarından çalıştıran birimler sorumludur.

e) Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin işe geliş ve gidiş saatleri birimler tarafından aylık olarak Devam Çizelgesi ile takip edilecek olup bu çizelgeler birimlerde saklı tutulacaktır.

f) Her ay, Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Puantaj Cetveli ilgili birim yöneticileri tarafından onaylanmak suretiyle düzenlenir. Birimler, önceki ayın 15’i ile içinde bulunulan ayın 14 üncü günü arasını 1 (bir) ay olarak kabul ederek, birim amirleri tarafından imzalanmış ve kaşe ile mühürlenmiş Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Puantaj Cetvelini en geç ilgili ayın 14’ü mesai saati bitimine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na teslim ederler. Zamanında teslim edilmeyen “puantaj cetvelleri” için geriye dönük ücret ödemesi yapılmaz. Geciken puantaj nedeniyle yapılamayan ödemelerden birimler sorumludur.

g) Kısmi zamanlı öğrenciler, çalıştıkları aylık toplam süre karşılığında ücret alırlar, ödemeler ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

ğ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Puantaj Cetveline göre ücret bordroları en geç ilgili ayın son gününe kadar ödenmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir.

Görev ve sorumlulukları

MADDE 12- (1) Öğrencilerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kısmi zamanlı öğrenciler, çalıştığı birimin itibarını ve saygınlığını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz.

b) Kısmi zamanlı öğrenciler, amirleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerde saygılı olmak, işlerini tarafsızlıkla, tam ve zamanında yapmakla yükümlüdür.

c) Kısmi zamanlı öğrenciler, kendilerine verilen görevleri ilgili mevzuat esasları ve amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve sorumludur.

ç) Kısmi zamanlı öğrenciler, işyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere uymak zorundadır.

d) Kısmi zamanlı öğrenciler işlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak zorundadır.

e) Kısmi zamanlı öğrenciler, derslere devam yükümlülüklerini aksatmayacak şekilde, birim yöneticileri tarafından belirlenen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlüdürler.

Birimlerin sorumlulukları

MADDE 13- (1) Birim yöneticileri kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin işe devam edip etmediklerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak çalışıp çalışmadıklarını, verilen görevleri zamanında yerine getirip getirmediklerini ve diğer çalışma ilkelerine uyup uymadıklarını denetlemekle sorumludurlar.

(2) Birim yöneticileri bu Yönergede belirtilen belgeleri tam ve doğru olarak hazırlatarak zamanında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına vermekten sorumludurlar.

(3) Birimler, işten ayrılan öğrencileri, onaylı puantaj cetvelleri ile birlikte en geç 3 gün içinde, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirir. Geç bildirimler nedeniyle SGK tarafından uygulanacak idari para cezalarından öğrenci çalıştıran birimler sorumludur.

(4) Birim yöneticileri kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin işyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere uyup uymadıklarını denetlemekle sorumludurlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 14- (1) 24/08/2017 tarihli ve 2017/141 sayılı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönerge, Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönergeyi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programının Amacı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerimizin 2547 sayılı kanunun 46. Maddesine göre, kişisel ilgi ve yetenekleri doğrultusunda okul dönemlerindeki boş zamanlarını değerlendirerek iş kazası ve meslek hastalıkları riskine karşı sosyal güvence altında çalışmalarını sağlamak, hiçbir sağlık güvencesi olmayan öğrencilerimizi prim ödemeleri üniversitemizce karşılanmak üzere 30 gün prim ödemesini doldurduktan sonra genel sağlık sigortası kapsamına almak, kişiliklerini ve becerilerini geliştirmek ve iş disiplini edinmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerine destek olmak ve diğer taraftan da öğrenim giderlerini karşılamaya çalışan öğrencilerimizin aylık gelirlerine katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

Öğrenci Çalıştıracak Birimlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. Maddesine ve Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esaslarına göre birimlerimizde çalıştırılacak olan kısmi zamanlı öğrencilerin çalışmaya başlamadan bir gün önce Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gelerek Sosyal Güvenlik Kurumuna girişlerini yaptırmaları gerekmektedir. Birimler tarafından hazırlanan puantaj kayıtları her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışma saatlerini gösterecek şekilde günlük 5 ve haftalık 15 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir. Öğrenci maaşları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun 20.08.2009 tarih ve 27325 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği gereğince iş kazası ve meslek hastalıkları primlerinin ve sağlık güvencesi olmayan öğrencilerin sağlık primlerinin zamanında ödenebilmesi için birimlerin düzenlemiş olduğu öğrenci puantaj kayıtlarının en geç ayın 14’ü mesai saati bitimine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir. Öğrencilerin işten ayrılması halinde ise Sosyal Güvenlik Kurumu çıkışlarının yapılabilmesi için öğrenci çalıştıran birimlerin, öğrenci işten ayrıldıktan 3 gün içinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına yazı ile durumu bildirmeleri gerekmektedir.

Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Maaş Ödemeleri

Fakülte/yüksekokul/enstitü veya diğer birimler, öğrencilerin çalışmış oldukları aya ait puantajları her ayın 14’ü mesai saati bitimine kadar sağlık kültür ve spor daire başkanlığı’na gönderirler. Sgk işlemleri dolayısıyla tek bir bordro hazırlanma zorunluluğundan dolayı ödemenin hazırlanması için tüm puantajların başkanlığımıza ulaşmasından hemen sonra ödeme çalışmalarına başlanır. Bu puantajlarda yer alan çalışma saatlerine göre en kısa zamanda ödemeler hazırlanır ve strateji daire başkanlığı’na gönderilir ve oradaki işlemlerden sonra ücretler öğrencilerin hesabına yatırılır.

Hazırlanan puantajların başkanlığımıza geç ulaştırılması ödeme hazırlığına başlanamaması anlamına gelmektedir ki, iletilen puantajlardaki en küçük bir eksiklik ya da hata, ödemelerin bir bütün olarak aksamasına sebep olmaktadır.

Çalışan öğrencilerimize ödenecek saat ücreti, Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından, 4857 Sayılı İş Kanununun 16 yaşından büyük işçiler için belirlemiş olduğu asgari ücretin saat ücreti ile aynı olarak kararlaştırılmıştır.

Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Çalışma Koşulları

1-   Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süreleri günde 5 saat, haftada en çok 15 saattir.

2-   Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir.

3-   Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, haftasonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışmak zorundadır.

4-   Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemez.

5-  Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. Bakmakla yükümlü olunmayan kısmi zamanlı çalışan öğrencilerimize genel sağlık sigortası,, diğer öğrencilerimize iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır.

6-   Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere puantaj kayıtlarına göre 1 saatlik çalışma karşılığı olarak asgari ücret saat ücreti ödenir.(01.07.2022 tarihi itibariyle brüt 28,76 TL)

Kısmi zamanlı çalışmaya başvurmak isteyen öğrenciler duyurular kısmındaki birimlere başvuru formu ile başvurabilirler.

İşe Kabul Edilen Öğrencilerden İstenen Belgeler

1-      Başvuru Formu (Form 3)

2-      Nüfus cüzdanı fotokopisi

3-      Bir adet fotoğraf

4-      Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi (Form 5)

5-      Çalışacak olanın kendi adına T.C.Ziraat Bankası IBAN numarası

6-      Sağlık provizyon belgesi (e-devlet şifresi ile alınacaktır)

7-      Yeni tarihli öğrenci belgesi (bölüm sekreterliklerinden alınacaktır)

8-      Bölümlerinden disiplin cezası almamaış olduğuna dair belge

9-      Genel Sağlık Sigorta Dilekçesi (GSS Dilekçe-Form 9)

10-    İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Katılım Belgesi

YUKARIDAKİ YAZILI BELGELERDEN HERHANGİ BİRİ EKSİK OLDUĞU TAKDİRDE ÖĞRENCİNİN İŞE GİRİŞ İŞLEMİ KESİNLİKLE YAPILAMAMAKTADIR.

İletişim

 Şef  Gülşen PARLAK ÇİLESİZ  254 10 00 / 6311  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Bilgisayar İşletmeni  Salim KAYA  254 10 00 / 6313  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Birimlerin Kısmi Zamanlı Öğrenci Kontenjanları

***

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 16 Fax: +90 374 253 46 37
  • EPosta: saglikkulturibu.edu.tr
Top