Yetki Görev ve Sorumluluklar

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46 ve 47'nci maddeleri, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32'nci maddesi ile 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.


Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; Üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel dayanışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.

Personel ve öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarını korumak, geliştirmek, onlara disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını teşvik etmek,boş zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları kültürel etkinliklerde bulunmalarını sağlamak, üniversite içi ve üniversiteler arası spor turnuvaları vb. faaliyetler düzenlemek, faaliyetler için ihtiyaç duyulan malzeme, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını organize etmek başkanlığımızın sorumluluk alanlarına girmektedir.

Bu kapsamda;

* Üniversitemiz  personeli ile bakmakla yükümlü oldukları yakınları ve yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan öğrencilerin sağlık sorunlarının çözülmesi için gerekli tedbirleri almak ve hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek,
* Öğrencilerin ve personelin ilgi alanlarına göre kültür ve spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenlemek,
* Öğrencilere burs, kredi ve boş zamanlarını değerlendirme alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunmak,                                                                                          * Personel ve öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarını korumak,
* Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek, öğrencilerin kişisel veya ailevi sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olmak,
* Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalar yapmak veya yaptırmak, gerekli görülen çalışmaları yayımlamak,
* Öğrenci ve personelin beslenme hizmetlerini yürütmek,
* Personel ve öğrencilere yönelik geziler düzenlemek ve sosyal ihtiyaçlarının karşılamak,
* Gerekli olan yerlerde yemekhane açmak, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları ile kamp yerleri sağlamak, bu ve benzeri diğer tesisleri kurmak, kiralamak, işletmek veya işlettirmek. Bu amaca yönelik olarak üniversitemizin diğer birimleri ve üniversitemiz dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmak. Araç temin etmek ya da kiralamak,
* Görev alanı içerisine giren konularla ilgili üniversitemiz öğrencileri ile ilgili satın alma iş ve işlemlerini yürütmek,
* Üniversitemizde engellilere yönelik fiziki düzenlemelerin (rampalar, engelli tuvaletleri, asansörler, engelli otoparkları gibi) yapılması için ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak gibi görev ve sorumlulukları vardır.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 16 Fax: +90 374 253 46 37
  • EPosta: saglikkulturibu.edu.tr
Top