Yönerge

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YURTLARI KAT KIDEMLİLERİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç Kapsam

MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı Üniversiteye bağlı yurtlarda barınan öğrencilerden “Kat Kıdemliliği” görevini yapacak öğrencilerin seçimi, görevlendirilmesi, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1)Bu yönerge; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kat kıdemliliğinin tanımı

MADDE 3-(1)

Kat Kıdemlileri;

Katlarındaki öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere yönlendirilmelerini sağlamak, öğrenci sorunlarının tespitinde yönetime yardımcı olmak, yurt koşullarının iyileştirilme çabalarına katkıda bulunmak ve yurt yönetimince verilen diğer görevleri yapmak üzere, Yurt Müdürlüklerince belirlenip, Yurtlar Yönetim Kurulunca onaylanan yurt öğrencilerinden oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kat kıdemlilerinin seçimi

MADDE 4-(1)

Kat kıdemlisi ve yardımcısı olarak görevlendirilecek öğrencilerde aşağıdaki koşullar aranır;

a)Yurtla ve/veya dalında herhangi bir disiplin soruşturması ya da işlem görmemiş olmak.

b)Yurt disiplin kurulunca kat kıdemliliğine aday gösterilmiş olmak,

c)Herhangi bir adli ya da disiplin kovuşturması görmemiş olmak

ç)Kesintisiz en az bir yıl yurtta kalmış olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kat kıdemlilerinin görevlendirilmesi

MADDE 5-(1) Kat kıdemlilerinin görevlendirilmesi aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılır.;

a) Her akademik yılbaşında yukarıdaki koşulları taşıyan öğrenciler Yurt Müdürlüklerince Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilir.

b) Yurtlar Yönetim Kurulu ilk toplantısında bu öğrenciler arasından yeteri kadar öğrenciyi görevlendirir.

c) Yurtta ücretli çalıştırılacak öğrenci seçiminde kat kıdemlisine öncelik verilir.

ç) Yurt yönetimi, kat kıdemlisi olarak görevlendirdiği öğrencilerin görevlerini daha iyi yapabilmelerini sağlamak için her türlü önlemi alır. Gerekirse ve koşullar uygun ise odalarını ayırır, tanıtımlarını yapar. Başarılı olanların ödüllendirilmesi için girişimlerde bulunulur ve ödüllendirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kat kıdemlilerinin görevleri

MADDE 6- (1)Kat kıdemlilerinin görevleri şunlardır;

a)Oda temsilcileri ile işbirliği yaparak katların daha temiz, düzenli ve sessiz olmasını sağlamak.

b)Katlarda meydana gelebilecek tesisat arızalarını görevlilere bildirmek.

c)Katlarında bulunan odaların temizliğini denetleyip yetersizliklerini giderme konusunda uyarılarda bulunmak. ç)Katlarında kalan öğrencilerin yoklamalarının alınmasında nöbetçi memura yardımcı olmak.

d)Katlarında kalan öğrencilerin bireysel ve akademik sorunlarının çözümünde yol gösterici olmak.

e)Yurt yönetiminin öğrencilere yapacağı duyuruları katlarındaki arkadaşlarına iletmek, arkadaşlarının dilek ve temennilerini yurt yönetimine ulaştırmak.

f)Yurtlarda kalan öğrenciler ya da Üniversitemizin öğrenciler için düzenleyeceği her türlü eğitsel, sosyal, sportif vb. çalışmalarda katlarında kalan öğrencilerin katılımını sağlamak.

ALTINCI BÖLÜM

Kat kıdemliliğinden uzaklaştırma

MADDE 7-(1) Kat Kıdemliliği görevini yapan öğrencilerin aşağıda belirtilen hallerde kat kıdemlilikleri Yurt İdaresince sona erdirilerek durum, bir raporla Rektörlüğe bildirilir.

a)Yurt yönetimine yanlış ve yanıltıcı bilgi vermek

b)Kat arkadaşları arasında ayrım yapmak, c)Verilen görevleri yapmamak veya bilerek geciktirmek,

ç) Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” gereğince haklarında sonuçlanmış disiplin işlemi uygulanmış olması, Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 8-(1) 16/12/2009 tarih ve 2009/99 karar sayı ile yayımlanan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yurtları Kat Kıdemleri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunca kabul edildiğinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

 

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YURTLARI ÜCRETSİZ BARINMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar Amaç ve Kapsam

MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı:

a)Yurtlarımızda kesin kayıtlı öğrencilerden, maddi zaruret içerisinde bulunanlar veya zorunlu nedenlerle ödeme güçlüğüne düşenlerden bir öğretim yılı süresince yurt ücreti alınmamasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

b)Artık yıl öğrencileri ve lisansüstü öğrencileri uygulama kapsamı dışındadır.

c)Üniversitemiz yurtlarında ücretsiz olarak barındırılacak toplam öğrenci sayısı, yurdun toplam yatak kapasitesinin % 5’ini aşamaz.

Dayanak

MADDE 2-(1) Bu yönerge; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin 25 inci Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yurtta ücretsiz barınma başvurularının alınması ve başvuru esasları

Ücretsiz barınma başvurularının alınması

MADDE 3-(1)Öğrencilerin ücretsiz barınma talepleri her öğretim yılı başında (Yurt Müdürlüklerince belirtilen tarihler arasında) alınarak, toplu olarak bir defaya mahsus olmak üzere Yurtlar Yönetim Kuruluna teklif edilecektir. Ancak olağanüstü durumlar ve sonradan ödeme güçlüğüne düşen (iflas, ölüm, kaza, hastalık vb.) öğrencilerden yıl içinde de başvuru alınabilecektir.

(2) Ücretsiz Barınma Talep Formu, Yurt Müdürlüklerince çoğaltılarak talepte bulunacak öğrencilere verilecektir.

Ücretsiz barınma başvuru şekli

MADDE 4-(1)Yurtlarda Ücretsiz barınma ile ilgili hususlar aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılır;

a) Ücretsiz barınma başvuruları Yurt Müdürlüklerine yapılır.

b) Ücretsiz barınmak için başvuran ara sınıf öğrencilerinden alınacak transkript belgesinde, genel not ortalaması 1.75 den daha düşük olan öğrenciler ücretsiz barınma hakkından yararlanamazlar. 

c)Öğrenci Ücretsiz Barınma Talep Formunda ailesinin ikametgâh ettiği İli, İlçeyi mutlaka belirtecektir.

ç) Ücretsiz barınma isteğinde bulunan öğrenciler formu mutlaka imzalayacaklardır.

Ücretsiz barınma ile ilgili öğrencilerden istenecek belgeler

MADDE 5-(1) Öğrenciler ücretsiz barınma başvurusu için dolduracakları (Ek-1) formuna, aşağıda belirtilen evrakları da ekleyeceklerdir;

a)Hazırlık sınıfı okumuş olanlar hariç, ara sınıflarda öğrenim gören öğrencilerden, bir önceki öğretim dönemine ait transkript belgesi istenecektir.

b)Ailenin geliri bölümünde; birlikte yaşayan aile bireylerinin maaşı ile, varsa diğer gelirleri ayrı ayrı belirtilerek belgelendirilecektir.(Maaş bordrosu, kira gelir beyanı vb)

c)Aile geliri olamaması nedeniyle başkalarının yardımıyla geçiniliyorsa, yardımın kimler tarafından yapıldığı ve miktarı mutlaka yazılacaktır.

ç)Anne babanın durumu bölümünde; anne baba veya her ikisinin de ölü olması halinde vukuatlı nüfus kayıt örneği, anne baba ayrı yaşıyorsa öğrencinin ikametgâh ettiği mahalli karakoldan veya ilgili mercilerden belge getirmeleri istenecektir.

d)Kardeş durumu bölümünde; okuyan her kardeş için öğrenim gördükleri okuldan alacakları öğrenci belgesi, okumayan kardeşler için vukuatlı nüfus kayıt örneği istenecektir.

e)Ailenin barınma durumu bölümünde; Ailesi kirada oturan öğrenciden kira kontratı, taahhütname gibi kira ile ilgili belge istenecektir. Öğrenci ailesinin ikamet ettiği evi kira gösterip anne baba geliri beyan etmemiş ise durum araştırılacaktır.

(2)Yurda kayıt yaptırdığı öğretim yılı içerisinde ücretsiz barınma talebinde bulunan öğrencilerden, formdaki beyanlarıyla ilgili olarak, yurt kaydı sırasında alınmış veya ilgili kurum veya kuruluşlara teyit ettirilmiş olan bilgi ve belgeler için yeniden belge istenmeyecek, ücretsiz barınma talebinde bulundukları tarihte, önceki durumlarında değişiklik olduğunu beyan ettikleri takdirde ise beyanın belgelendirilmesi istenecektir.

(3)Öğrencilerden alınacak belgeler Ücretsiz Barınma Talep Formları ekinde Yurt Müdürlüklerinde muhafaza edilecek, formlar ve ekli belgeler Rektörlüğe gönderilmeyecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yurtta ücretsiz barınma başvurularının değerlendirilmesi ve uygulama

MADDE 6-(1) Ücretsiz barınma talebinde bulunan öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi ile ilgili hususlar aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılır;

a) Yurtlarda ücretsiz olarak barınmak için müracaat eden öğrencilerin (ek-1) başvuru form ve ekli belgeleri ile, öğrencinin kimlik ve okul bilgilerinin eksiksiz olması ve doğruluğu Yurt Müdürlüklerince kontrol edilir.

b) Evrakları uygun görülen öğrencilerin doldurdukları ücretsiz barınma talep formundaki bilgiler, bilgisayar ortamına aktarılarak bu yönerge ekinde yer alan (ek-2) puanlama cetveline göre puanlama yapılır

c) Puanlama sonucunda oluşturulan isim listesi, başvurudan sonra Yurtlar Yönetim Kurulunun ilk toplantısında değerlendirildikten sonra Rektörlük onayına sunularak yürürlüğe girer.

ç) Yurt Müdürlüklerince; ücretsiz barınma hakkı kazanan öğrencilere, bu yönergenin 8 inci maddesinde belirtilen hükümler yazılı olarak tebliğ edilerek, belgenin bir örneği öğrenciye verilecek, tebellüğ belgesi de öğrenci dosyasında muhafaza edilecektir.

d) Ücretsiz barınma talebinde bulunan öğrencilerden isteyenlere puanlama sonuç listesi yurt idaresince gösterilir.

MADDE 7-(1) Ücretsiz barınmasına karar verilen öğrencilerin ücretsiz barınmalarının uygulanması ile ilgili hususlar aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılır;

a) Ücretsiz barınma süresi,Yurtlar Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren bir öğretim yılı içindir.

b) Yurtlarda ücretsiz barınmasına Yurtlar Yönetim Kurulunca karar verilen öğrencilerin yurt ücretlerinin, Yönetim Kurulu Kararında belirtilen tarihten sonraki kısmı gün hesabıyla iade edilir.

c)Yurtta barınmakta iken, bu yönergenin 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen olağan üstü durumlar karşısında, yıl içinde ücretsiz barınma başvurusunda bulunanlar içersinden, ücretsiz barınmalarına karar verilenlerin ise; peşin yatırdıkları yurt ücretlerinin müracaat tarihinden sonraki günlere isabet eden kısmı, kendilerine iade edilir.  

ç) Ücretsiz barınan öğrencilerin her hangi bir nedenle yurttan ayrılmaları halinde, oluşan boş kontenjan yerine yedekte bekleyen ilk sıradaki öğrenci (kontenjanın boşaldığı tarihten itibaren) ücretsiz barındırılır. Gerçeğe aykırı beyan ve değişiklik bildirimi

MADDE 8-(1) Yurtlarda ücretsiz barınmak için gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya ücretsiz barınırken talep formunda beyan ettikleri ekonomik ve/veya sosyal durumlarında meydana gelen değişikliği Yurt Müdürlüklerine bildirmeyenlerle ilgili işlemler aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılır;

a) Ücretsiz barınma başvurusu kabul edilen öğrencilerden, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yurtla ilişikleri kesilir. Ayrıca, ücretsiz barındığı süreye denk gelen yurt ücreti yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Bu öğrencilerin tekrar başvurmaları ve yurtta boş yer olması halinde ücretli olarak barındırılırlar.  

b) Ücretsiz Barınma Talep Formunda beyan ettikleri ekonomik ve/veya sosyal durumlarında, ücretsiz barınma hakkını etkileyecek nitelikte lehte meydana gelen değişiklikleri (yürürlükteki net asgari ücretin, ½ sinin üstündeki gelir artışı, ailenin kiralık evden kendi evine veya lojmana taşınması, okuyan kardeş sayısındaki değişiklikler, ayrı yaşayan veya boşanmış ebeveynler için aile bütünlüğünün yeniden kurulması gibi değişikliğin) gerçekleştiği tarihten itibaren, en geç bir ay içinde barındığı Yurt Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek zorundadır. Söz konusu bildirim zorunluluğuna aykırı hareket eden öğrencilere bu yönergenin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde belirtilen işlemler uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 9-(1) 16/12/2009 tarih ve 2009/99 karar sayı ile yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yurtları Ücretsiz Barınma Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunca kabul edildiğinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 -(1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

       

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURT İDARE VE İŞLETME YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Üniversiteye bağlı yurtlarda barındırılan öğrenci ve misafirlerde aranacak şartları, alınacak ücretleri, yurtların genel idaresi, işletilmesi, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, özel ve gece hizmetleri ile yurtların denetimine ait usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

b) Yönetim Kurulu: Yurtlar Yönetim Kurulunu,

c) Yurt: Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarını,

ç) Öğrenci: Abant İzzet Baysal Üniversitesine kayıtlı olup, yurtlarda kalan öğrencileri,

d) Misafir:(ç) bendinde tanımlananların dışında geçici olarak kalan öğrencileri,

e) Yurt Ücreti: Yurtlarda barınan öğrencilerden yurtta kaldıkları süreler karşılığında alınan ücreti,

f) Depozito: Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak tutulan parayı,

g) Aybaşı: Her ayın ilk iş gününü,

h) Öğretim Yılı : Üniversitenin akademik çalışma takviminde belirtilen süreyi ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM        

Yurtlarda Kontenjanlar

MADDE 4 –(1) Yurtlara öğrenci kabulü; o öğretim yılında tespit edilen boş yatak sayısına göre aşağıdaki oran ve şartlarda yapılır.

a) %75’i genel müracaatlara,

b) %5’i ön kayıt ve özel yetenek imtihanı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrencilere,

c) %2’si artık yıl öğrencilerine,

ç) %1’i lisansüstü öğrencilerine,

d) %15’i Rektörlükçe gerek görülenlere,

e) %2’si Hükümetle ve Üniversiteyle kültür antlaşması olan ülkelerin öğrencileri ile Milli Eğitim Bakanlığınca burs verilen yabancı uyruklu öğrencilere ayrılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM   

Yurt Ücretleri, Yurt ücretini Ödemeyenler, Depozito, Kayıt Yenileme

Yurt ücretleri

MADDE 5 – (1) Yurt ücretleri ile ilgili hususlar aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılır;

a)Yurtlarda ücret karşılığı kalınır. Ancak yurda kayıtlı öğrencilerden çok fakir olduğu ve maddi zaruret içinde bulunduğu tespit edilenler ile mecburi sebeplerle ödeme güçlüğüne düşenlerin ve devletin himayesine alınan gençler ile şehit ve gazi çocuklarının ücretsiz barınmalarıyla ilgili süre ve esaslar, Yurtlar Yönetim Kurulunca düzenlenen ve Üniversite Senatosunca onaylanan bir yönerge ile belirlenir,

b) Yurdun fiziki yapısı ve barındırma durumuna göre farklı yurt ücreti alınabilir.Yurtlarda farklı yurt ücretinin tespiti ile üçer aylık dönemler dışındaki tahsil uygulamasına Yurtlar Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektörlükçe karar verilir. Yurt ücretindeki değişiklikler, karar tarihini izleyen ilk yurt ücreti ödeme döneminden itibaren uygulanır,

c) Yurda kesin kayıt yaptıracak olan öğrenciden depozito ve yurt ücreti gün hesabı peşin olarak tahsil edilir,

ç) Yurt ücretleri üçer aylık (Ekim-Kasım-Aralık, Ocak-Şubat-Mart, Nisan-Mayıs-Haziran) dönemler halinde peşin olarak ödenir.. Yurt ücretleri ve depozito miktarı, her öğretim yılı başında ilgili mevzuat hükümlerine göre Yurtlar Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile tespit edilir. Öğrenci, yurda kesin kayıt yaptırmadan önce (gün hesabı ile) içinde bulunduğu dönemin ücretini ve depozitoyu ödemekle yükümlüdür. Yurt ücretlerinin, üçer aylık dönemlerin ilk ayının 20’sine kadar ödenmesi gerekir.

d) Ay başını geçirdikten sonra yurda kaydını yaptıran veya kaydını sildiren öğrencilerin yurt ücretlerinin tahsilat ve iade işlemleri gün hesabı ile yapılır,

e) Öğrenci, hangi sebeple olursa olsun yurttan kaydının silinmesini takiben, peşin yatırdığı depozito ve yurt ücretini yasal süresi içersinde almazsa, bu ücret gelir kaydedilir,

f) Disiplin Kurulu kararı ile yurttan geçici çıkarma cezası alan öğrencilerden yurt ücreti tam olarak tahsil edilir,

g) Yaz okulu için barınmak isteyen yurda kayıtlı öğrencilerin yaz okulu günlerine karşı gelen son dönem ödedikleri yurt ücreti düşülerek, yurtta kalacakları süreye karşı gelen barınma ücreti peşin olarak tahsil edilir. Ücret iadesi yapılmaz. Yurda kayıtlı olmayıp, yaz okulu için yurtta barınmak isteyen öğrencilerden de normal yurt ücreti üzerinden kalacakları ayların barınma ücreti peşin olarak tahsil edilir ve ücret iadesi yapılmaz

h) Şehit, Gazi çocukları ve Devletin himayesine alınan gençler ile anne ve babasının ölü olması sebebiyle orta öğrenimlerini Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınarak tamamlayan öğrencilerden yükseköğretime devam edenlerin yurtlarda ücretsiz olarak barınmaları Üniversite tarafından sağlanır. Ücretsiz barınmanın esasları bir yönerge ile belirlenir.

ı) Erasmus gibi resmi öğrenci görevlendirmelerinde, öğrenciler yurtla ilişiklerini keserler. Ancak, üniversiteye tekrar dönüşlerinde yurt müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde kayıt için kendilerine öncelik tanınır.

Yurt ücretini ödemeyenler

MADDE 6 –(1) Yurt ücretini üçer aylık dönemlerin ilk ayının 20’sine kadar ödemeyen öğrenciye bu durum yazılı olarak bildirilir ve ödemesi için on gün süre verilir. Bu süre içinde yurt ücretlerini yatırmayanların yurtla ilişikleri kesilir. Ancak bu 10 günlük süre içinde yurt ücretlerini, kendileri veya birinci derecede akrabalarını ilgilendiren, yangın, sel ve deprem gibi doğal afetler ile kaza ve hastalık nedenleriyle ödeyemediklerini beyan edip, bu durumlarını takip eden ayın son gününe kadar belgelendiren ve yurt ücretlerini de bu süre içinde yatıranlar yurtlarda barınmaya devam ederler. Bu süre içinde durumlarını belgelendirmeyen ve yurt ücretini yatırmayanların yurtla ilişikleri kesilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şekilde yurtlarla ilişiği kesilen öğrencilerin, barındıkları aya ait yurt ücretleri depozitolarından mahsup edilir. Kalan depozitoları ise talep etmeleri halinde kendilerine iade edilir.

(3) Yurt ücretini süresinde yatırmayıp yurtla ilişiği kesilen öğrencilerin yurtta kalmak için tekrar müracaat etmeleri halinde, boş yer bulunması kaydıyla müracaatları bir sonraki eğitim öğretim yılı başında değerlendirilir.

Depozito

MADDE 7 – (1) Depozito, aşağıdaki usul ve esaslara göre alınır; a) Depozito, yurda kesin kayıt yaptıracak olan öğrenciden peşin olarak tahsil edilir,

b) Depozito miktarı, aylık en yüksek yurt yatak ücretinin iki katıdır.

c) Depozito ücreti, öğrencinin yurtta yapacağı zararlara ve yatırmadığı yurt ücretlerine karşılık tutulur ve yurtla ilişiği kesilmedikçe geri ödenmez. Depozito ücretinin geri ödenebilmesi için, öğrencinin yurt ücret borcunun bulunmaması, teslim aldığı yurt eşyalarını eksiksiz ve sağlam olarak geri teslim etmesi, hakkında devam eden disiplin soruşturmasının olmaması gerekir.

Kayıt yenileme

MADDE 8- (1) Kayıt yenilemeye ilişkin hususlar aşağıda belirtildiği gibidir;

a) Öğrencilerden yurtta kalmadıkları Temmuz, Ağustos, Eylül (yaz tatili) ayları süresince yurt ücreti alınmaz. Ancak; bu yönergenin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının

(g) bendinde belirtilen hüküm kapsamı dışında, bu aylar içersinde yurtta barınmak isteyen öğrencilerden gün hesabı olarak yurt ücreti alınır.

b)Bir sonraki öğretim yılında da yurtta barınmak isteyen öğrenciler, kayıt yenileme formlarını en geç Haziran ayının son iş gününe kadar yurt müdürlüklerine vermek zorundadırlar. Bu şekilde Yurt kaydını yenilemeyen öğrencilerin depozitoları iade edilerek yurtla ilişikleri kesilir.

c)Kayıtlarını yenileyen öğrenciler ise, öğretim yılı başında oluşacak depozito farkını ve Ekim-Kasım-Aralık dönemine ait yurt ücretlerini en geç Ekim ayının 20’sine kadar ödemekle yükümlüdürler.

ç) Yurt disiplin kurulu tarafından kayıtlarının yenilenmesi sakıncalı görülen ve gerekçeleri yazılı belgelerle sabit olanların kayıtları yenilenmez ve yurtlarda barındırılmazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM   

Yurtlarda Barınma Süresi ve Esasları, Yurtlarda Misafir Öğrenci Barındırma Esasları, İzin İşlemleri, Yurtlara Giriş ve Çıkışlar

Yurtlarda barınma süresi ve esasları

MADDE 9-(1) Öğrencilerin yurtlarda barınma süresi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi gereğince; öğrenim gördüğü fakülte, enstitü ve yüksekokulların ilgili mevzuatlarında öngörülen eğitim sürelerinden en çok dört yarıyıl daha fazladır. Ara sınıflarda yurda kayıt yaptıran öğrencilerin yurtta kalma süreleri ise geri kalan öğretim süresini aşan dört yarıyıl kadar olacaktır. Ancak bu süreler içinde öğrenimlerini bitirmemiş öğrencilerden muhtaç durumda olduğu ve öğrenimi süresince yurttaki iyi hali tespit edilen öğrenciler için öğretim yılı başındaki boş yatak kapasitesinin en fazla %2’si kadar kontenjan ayrılır.

(2) Şehir içi nakil araçlarından yardımsız faydalanamayan görme engelli, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayan öğrencilere, öğrenimleri bitinceye kadar barınma hakkı tanınır.

(3) Yurtlara kayıt-kabul işlemleri, öğretim yılı içinde hangi tarihte yapılmış olursa olsun, öğretim yılı sonunda öğrenci bir yıllık yurtta kalma hakkını kullanmış sayılır.

(4) Maaş veya ücret karşılığı herhangi bir işte çalışmayan lisansüstü öğrencileri hariç, bir yükseköğretim kurumunu bitiren öğrenciler başka bir yükseköğretim kurumuna devam ettikleri takdirde yurtta kalma hakkından faydalanamazlar. Yurtlarda misafir öğrenci barındırma esasları

MADDE 10 –(1) Yurtlarda boş yer bulunması halinde Üniversitece belirlenecek şartları taşımak ve durumlarının değerlendirilmesi kaydıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi gereğince ;

a) Yaz okulu hariç, sınava girmek üzere gelen yükseköğretim öğrencileriyle yükseköğretim kurumlarının giriş sınavı için gelen aday öğrenciler, yurt ücretlerini peşin ödemek şartıyla yurtlarda geçici olarak barındırılırlar. Bu süre yükseköğretim öğrencileri için bir ayı, aday öğrenciler için beş günü geçemez.

b) Yurtlarda, sportif ve kültürel faaliyetler nedeniyle misafir olarak barındırılacak öğrenciler; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanının teklifi ve Rektörün onayı ile tespit edilir c) Yaz okulu, staj ve benzeri gerekçelerle yurtta kalması gereken öğrenciler ile bu öğrencilerin kalış süreleri Yurt Müdürlükleri tarafından tespit edilir.  

İzin işlemleri

MADDE 11 – (1) İzin işlemleri, yurtlara giriş ve çıkışlar aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılır;

a) Öğrenciler geceleri veya hafta sonu ile bayram tatillerini yurdun dışında geçirmek üzere Yurt Müdürlüklerinden izin alabilirler. Ancak izinlerinden erken dönmeleri halinde, imza föyü yoklamalarına katılarak izinden dönüşlerini bildirmek zorundadırlar.

b) Yurt öğrencileri, yurt giriş kapılarının kapanmasından sonra, (otomatik giriş-çıkış turnikelerinin arızalı olması durumlarında) Yurt idaresince belirtilen saatlerde imza yoklama föylerine imzalarını atmak zorundadırlar. Yurtlarda barınan öğrencilerin,

(a) bendinde belirtilen hususlara ek olarak, hastalık, ek çalışma ve Üniversitece düzenlenmiş dış etkinliklere katılma gibi nedenler hariç, bir yarıyıl içersinde özürsüz olarak otuz işgünü yurtta kalmamaları halinde yurtla ilişikleri kesilir. Yurtlara giriş ve çıkışlar

MADDE 12 – (1)  Yurtların bulundukları şehirlerin özellikleri ve ulaşım durumu göz önüne alınarak yurtlara giriş ve çıkış saatleri, Yurt Müdürlüklerinin teklifi üzerine Rektörlük tarafından tespit edilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM    

Öğrencilerin Yurtlarda Uymak Zorunda Oldukları Disiplin Kuralları

MADDE 13 –(1) Öğrenciler aşağıdaki disiplin kurallarına uymak zorundadırlar;

a) Yurt öğrencileri; Yurtlar Yönetim Kurulunca tespit edilen yurt kurallarına uymak zorundadırlar. Bu kurallara uymayanlar ile yurt içinde veya dışında yükseköğrenim öğrenciliği sıfat ve onuruna aykırı harekette bulunan, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kurumların sükun, huzur ve çalışma düzenini bozan eylemlere katılan, bunları teşvik veya tahrik edenlere fiillerine uyan disiplin cezaları uygulanır,

b) Yurtlarda kalan öğrencilerin odası ve eşyası; güvenlik, temizlik ve yurtlar ilke ve kurallarına uyulup uyulmadığının belirlenmesi amacıyla yurt müdürlerince veya görevlilerce kontrol edilebilir,

c) Yurt müdürü gerek gördüğünde öğrencinin odasını değiştirebilir,

ç) Tatil sürelerinde veya herhangi bir nedenle yurttan ayrılan öğrenci şahsi eşyasını beraberinde götürmek zorundadır. Bırakılan eşyadan yurt idaresi sorumlu değildir,

d) Bu Yönergede yer almayan hususlarda; 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunu’nun 54 üncü maddesi ile 65 inci maddesinin

(a) bendinin (9) nolu alt bendine göre Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan ve 4.11.1982 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.         

ALTINCI BÖLÜM   

Yurtların Açılma ve Kapanma Zamanları,Yurtların Olağanüstü Kapatılması

Yurtların açılma ve kapanma zamanları

MADDE 14 – (1) Üniversitelerin normal eğitim, öğretime başlaması ve kapanması dikkate alınarak yurtların yaz tatili sebebi ile normal kapanış ve açılış tarihleri Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yaz tatili süresince iç ve dış turizm ile sınav, öğretim ve diğer eğitim faaliyetleri için hangi yurtlardan ne gibi şartlarla faydalanılacağı yurt müdürlüklerince tespit edilir.

Yurtların olağanüstü kapatılması

MADDE 15 – (1) Aşağıda belirtilen olağanüstü şartların gerçekleşmesi halinde yurtlar süreli veya süresiz olarak kapatılır:

a) Yurtta kalan öğrencilerin huzur veya güvenliğini sarsıcı veya yok edici olayların çıkması,

b) Yurdun genel düzeninin bozulması, idarenin çalışma, öğrencilerin ise güven içinde barınma imkânlarının ortadan kalkması,

c) Yetkili mercilerin emirlerini dinlemeyerek, bir kısım öğrenciler tarafından da olsa yurdun işgal edilmesi veya toplu direnişe geçilmesi,

ç) Doğal afetler ve salgın hastalıkların ortaya çıkması.

d) Kapatma kararı vermeye ve süresini tespite Yurtlar Yönetim Kurulu yetkilidir. Gecikmesinde sakınca görülen hallerde Rektör de kapatma kararı verebilir.

e) Yurdun olağanüstü kapatılması halinde yurt derhal boşaltılır. Gerektiğinde güvenlik kuvvetlerinden yardım istenir.    

YEDİNCİ BÖLÜM 

Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetleri Düzenleme Esasları, Koordinasyon

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri düzenleme esasları

MADDE 16 – (1) Yurtlarda barınan öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak maksadıyla düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle ilgili usul ve esaslar Rektörlükçe belirlenir. Çalışmaları yürütecek olanlar Üniversite bünyesinden, yoksa kamu kurum ve kuruluşlarından ya da gerçek veya tüzel kişilerden gönüllü yahut ücret karşılığı sağlanır. Bunlara yapılacak ödemeler, konuyla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirilir.

Koordinasyon

MADDE 17 –(1) Öğrencilerin serbest zamanını değerlendirmek için düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler; milli kültürümüz, Cumhuriyetimizin temel ilkelerine uygun programlar halinde Üniversite ve Üniversite bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları, yerel yönetimler ile koordineli olarak yürütülür.

(2) Yurtlarda yürütülen çalışmalar gerekli görüldüğünde sergiler, şenlikler, turnuvalar, yarışmalar şeklinde olabileceği gibi yurtlar arasında da düzenlenebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yurtların Denetlenmesi, Yurtlarda Tutulacak Defter ve Dosyalar

Yurtların denetlenmesi

MADDE 18 – (1) Yurtlar ; Rektörlük, Yurtlar Yönetim Kurulu ve Yurt Müdürleri tarafından denetlenir.

Yurtlarda tutulacak defter ve dosyalar

MADDE 19 – (1) Yurt Müdürlüklerince, aşağıda belirtilen defterler ve dosyalar tutulur;

a) Öğrenci şahsi dosyaları.

b) Demirbaş eşya zimmet dosyası.

c) Nöbet defteri.

ç) Disiplin Kurulu Karar dosyası.

d) Disiplin Kurulu Karar defteri.

e) Yurt depozito ve ücret dosyası Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 20-(1) 16/12/2009 tarih ve 2009/99 karar sayı ile yayımlanan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Yurt İdare ve İşletme Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunca kabul edildiğinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

 

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YURTLARA KAYIT-KABUL YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM   

GENEL ESASLAR

Amaç ve Kapsam

Madde 1-Bu yönergenin amacı Üniversiteye bağlı yurtlarda barındırılacak öğrencilerin yurtlara ön kayıt müracaatları ve kesin kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak 

Madde 2- Bu yönerge;  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin 11.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.    

İKİNCİ BÖLÜM

Yurtlara Ön Kayıt Tarihleri 

Madde 3-AİBÜ Kampus Yurtlarına ön kayıt işlemleri Üniversitemiz Kampus içersindeki Fakülte ve Yüksekokul kayıt tarihlerinde başlar, fakültelerin kayıt tarihleri sonunda biter.

Madde 4- Üniversitemiz fakültelerine kayıt tarihlerinde, öğrenciler fakülte kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra yurt idarelerinden veya yurtların ön kayıt komisyonundan alacakları “ön kayıt başvuru” formlarını doldurup imzalayacaklar ve yurt idaresine şahsen teslim ederek ön kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

Madde 5- Eğitim öğretim dönemi başlangıcında, yurtlarımızın asıl ve yedek listedeki öğrencilerin kesin kayıt tarihlerinden sonra,-dönem içersinde de - yurtta boş yatak olduğu sürece ön kayıt için müracaatlar kabul edilebilir.

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 253 45 16 Fax: +90 374 253 46 37
 • EPosta: saglikkulturibu.edu.tr
Top