sksdb-background-image
 • MENGEN KIZ ÖĞRENCİ YURDU

   2017/2018 öğretim yılında Mengen Kız Öğrenci Yurdu'nda barınan öğrencilerimize yurt ücretleri ile depozito ücreti aşağıdaki şekilde uygulanmaktadır.

  ODA SAYISI VE ODA ÜCRETLERİ 

  ( 2017-2018 Öğretim Yılı)

  Yurt           Yatak Sayısı        Oda Sayısı           Aylık Ücreti  

  Mengen           7                           1                        102,00 TL

  Mengen           6                           7                        156,00 TL

  Mengen           5                           2                        213,00 TL

  Mengen           4                           1                        240,00 TL

  Mengen           3                           5                        270,00 TL

  Mengen           2                           1                        291,00 TL

  Mengen           1                           1                        309,00 TL

   

  Depozito Ücreti 618,00

   

  Misafir Öğrenci Ücreti
  Günlük 11,40
  Aylık 342,00

   

 • YÖNERGE

  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YURTLARI KAT KIDEMLİLERİ YÖNERGESİ

  BİRİNCİ BÖLÜM

  GENEL ESASLAR

  Amaç, Kapsam ve Dayanak

  Amaç Kapsam

  MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı Üniversiteye bağlı yurtlarda barınan öğrencilerden “Kat Kıdemliliği” görevini yapacak öğrencilerin seçimi, görevlendirilmesi, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

  Dayanak

  MADDE 2- (1)Bu yönerge; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Kat kıdemliliğinin tanımı

  MADDE 3-(1)

  Kat Kıdemlileri;

  Katlarındaki öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere yönlendirilmelerini sağlamak, öğrenci sorunlarının tespitinde yönetime yardımcı olmak, yurt koşullarının iyileştirilme çabalarına katkıda bulunmak ve yurt yönetimince verilen diğer görevleri yapmak üzere, Yurt Müdürlüklerince belirlenip, Yurtlar Yönetim Kurulunca onaylanan yurt öğrencilerinden oluşur.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Kat kıdemlilerinin seçimi

  MADDE 4-(1)

  Kat kıdemlisi ve yardımcısı olarak görevlendirilecek öğrencilerde aşağıdaki koşullar aranır;

  a)Yurtla ve/veya dalında herhangi bir disiplin soruşturması ya da işlem görmemiş olmak.

  b)Yurt disiplin kurulunca kat kıdemliliğine aday gösterilmiş olmak,

  c)Herhangi bir adli ya da disiplin kovuşturması görmemiş olmak

  ç)Kesintisiz en az bir yıl yurtta kalmış olmak.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Kat kıdemlilerinin görevlendirilmesi Kat kıdemlilerinin görevlendirilmesi

  MADDE 5-(1) Kat kıdemlilerinin görevlendirilmesi aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılır.;

  a) Her akademik yılbaşında yukarıdaki koşulları taşıyan öğrenciler Yurt Müdürlüklerince Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilir.

  b) Yurtlar Yönetim Kurulu ilk toplantısında bu öğrenciler arasından yeteri kadar öğrenciyi görevlendirir.

  c) Yurtta ücretli çalıştırılacak öğrenci seçiminde kat kıdemlisine öncelik verilir.

  ç) Yurt yönetimi, kat kıdemlisi olarak görevlendirdiği öğrencilerin görevlerini daha iyi yapabilmelerini sağlamak için her türlü önlemi alır. Gerekirse ve koşullar uygun ise odalarını ayırır, tanıtımlarını yapar. Başarılı olanların ödüllendirilmesi için girişimlerde bulunulur ve ödüllendirilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Kat kıdemlilerinin görevleri Kat kıdemlilerinin görevleri


  MADDE 6- (1)Kat kıdemlilerinin görevleri şunlardır;

  a)Oda temsilcileri ile işbirliği yaparak katların daha temiz, düzenli ve sessiz olmasını sağlamak.

  b)Katlarda meydana gelebilecek tesisat arızalarını görevlilere bildirmek.

  c)Katlarında bulunan odaların temizliğini denetleyip yetersizliklerini giderme konusunda uyarılarda bulunmak. ç)Katlarında kalan öğrencilerin yoklamalarının alınmasında nöbetçi memura yardımcı olmak.

  d)Katlarında kalan öğrencilerin bireysel ve akademik sorunlarının çözümünde yol gösterici olmak.

  e)Yurt yönetiminin öğrencilere yapacağı duyuruları katlarındaki arkadaşlarına iletmek, arkadaşlarının dilek ve temennilerini yurt yönetimine ulaştırmak.

  f)Yurtlarda kalan öğrenciler ya da Üniversitemizin öğrenciler için düzenleyeceği her türlü eğitsel, sosyal, sportif vb. çalışmalarda katlarında kalan öğrencilerin katılımını sağlamak.

  ALTINCI BÖLÜM

  Kat kıdemliliğinden uzaklaştırma

  MADDE 7-(1) Kat Kıdemliliği görevini yapan öğrencilerin aşağıda belirtilen hallerde kat kıdemlilikleri Yurt İdaresince sona erdirilerek durum, bir raporla Rektörlüğe bildirilir.

  a)Yurt yönetimine yanlış ve yanıltıcı bilgi vermek

  b)Kat arkadaşları arasında ayrım yapmak, c)Verilen görevleri yapmamak veya bilerek geciktirmek,

  ç) Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” gereğince haklarında sonuçlanmış disiplin işlemi uygulanmış olması, Yürürlükten kaldırılan hükümler

  MADDE 8-(1) 16/12/2009 tarih ve 2009/99 karar sayı ile yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yurtları Kat Kıdemleri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük

  MADDE 9 (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunca kabul edildiğinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 10 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.


  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YURTLARI ÜCRETSİZ BARINMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

  Genel Esaslar Amaç ve Kapsam

  MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı:

  a)Yurtlarımızda kesin kayıtlı öğrencilerden, maddi zaruret içerisinde bulunanlar veya zorunlu nedenlerle ödeme güçlüğüne düşenlerden bir öğretim yılı süresince yurt ücreti alınmamasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

  b)Artık yıl öğrencileri ve lisansüstü öğrencileri uygulama kapsamı dışındadır.

  c)Üniversitemiz yurtlarında ücretsiz olarak barındırılacak toplam öğrenci sayısı, yurdun toplam yatak kapasitesinin % 5’ini aşamaz.

  Dayanak

  MADDE 2-(1) Bu yönerge; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin 25 inci Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Yurtta ücretsiz barınma başvurularının alınması ve başvuru esasları

  Ücretsiz barınma başvurularının alınması

  MADDE 3-(1)Öğrencilerin ücretsiz barınma talepleri her öğretim yılı başında (Yurt Müdürlüklerince belirtilen tarihler arasında) alınarak, toplu olarak bir defaya mahsus olmak üzere Yurtlar Yönetim Kuruluna teklif edilecektir. Ancak olağanüstü durumlar ve sonradan ödeme güçlüğüne düşen (iflas, ölüm, kaza, hastalık vb.) öğrencilerden yıl içinde de başvuru alınabilecektir.

  (2) Ücretsiz Barınma Talep Formu, Yurt Müdürlüklerince çoğaltılarak talepte bulunacak öğrencilere verilecektir.

  Ücretsiz barınma başvuru şekli

  MADDE 4-(1)Yurtlarda Ücretsiz barınma ile ilgili hususlar aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılır;

  a) Ücretsiz barınma başvuruları Yurt Müdürlüklerine yapılır.

  b) Ücretsiz barınmak için başvuran ara sınıf öğrencilerinden alınacak transkript belgesinde, genel not ortalaması 1.75 den daha düşük olan öğrenciler ücretsiz barınma hakkından yararlanamazlar. 

  c)Öğrenci Ücretsiz Barınma Talep Formunda ailesinin ikametgâh ettiği İli, İlçeyi mutlaka belirtecektir.

  ç) Ücretsiz barınma isteğinde bulunan öğrenciler formu mutlaka imzalayacaklardır.

  Ücretsiz barınma ile ilgili öğrencilerden istenecek belgeler

  MADDE 5-(1) Öğrenciler ücretsiz barınma başvurusu için dolduracakları (Ek-1) formuna, aşağıda belirtilen evrakları da ekleyeceklerdir;

  a)Hazırlık sınıfı okumuş olanlar hariç, ara sınıflarda öğrenim gören öğrencilerden, bir önceki öğretim dönemine ait transkript belgesi istenecektir.

  b)Ailenin geliri bölümünde; birlikte yaşayan aile bireylerinin maaşı ile, varsa diğer gelirleri ayrı ayrı belirtilerek belgelendirilecektir.(Maaş bordrosu, kira gelir beyanı vb)

  c)Aile geliri olamaması nedeniyle başkalarının yardımıyla geçiniliyorsa, yardımın kimler tarafından yapıldığı ve miktarı mutlaka yazılacaktır.

  ç)Anne babanın durumu bölümünde; anne baba veya her ikisinin de ölü olması halinde vukuatlı nüfus kayıt örneği, anne baba ayrı yaşıyorsa öğrencinin ikametgâh ettiği mahalli karakoldan veya ilgili mercilerden belge getirmeleri istenecektir.

  d)Kardeş durumu bölümünde; okuyan her kardeş için öğrenim gördükleri okuldan alacakları öğrenci belgesi, okumayan kardeşler için vukuatlı nüfus kayıt örneği istenecektir.

  e)Ailenin barınma durumu bölümünde; Ailesi kirada oturan öğrenciden kira kontratı, taahhütname gibi kira ile ilgili belge istenecektir. Öğrenci ailesinin ikamet ettiği evi kira gösterip anne baba geliri beyan etmemiş ise durum araştırılacaktır.

  (2)Yurda kayıt yaptırdığı öğretim yılı içerisinde ücretsiz barınma talebinde bulunan öğrencilerden, formdaki beyanlarıyla ilgili olarak, yurt kaydı sırasında alınmış veya ilgili kurum veya kuruluşlara teyit ettirilmiş olan bilgi ve belgeler için yeniden belge istenmeyecek, ücretsiz barınma talebinde bulundukları tarihte, önceki durumlarında değişiklik olduğunu beyan ettikleri takdirde ise beyanın belgelendirilmesi istenecektir.

  (3)Öğrencilerden alınacak belgeler Ücretsiz Barınma Talep Formları ekinde Yurt Müdürlüklerinde muhafaza edilecek, formlar ve ekli belgeler Rektörlüğe gönderilmeyecektir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Yurtta ücretsiz barınma başvurularının değerlendirilmesi ve uygulama değerlendirme

  MADDE 6-(1) Ücretsiz barınma talebinde bulunan öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi ile ilgili hususlar aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılır;

  a) Yurtlarda ücretsiz olarak barınmak için müracaat eden öğrencilerin (ek-1) başvuru form ve ekli belgeleri ile, öğrencinin kimlik ve okul bilgilerinin eksiksiz olması ve doğruluğu Yurt Müdürlüklerince kontrol edilir.

  b) Evrakları uygun görülen öğrencilerin doldurdukları ücretsiz barınma talep formundaki bilgiler, bilgisayar ortamına aktarılarak bu yönerge ekinde yer alan (ek-2) puanlama cetveline göre puanlama yapılır

  c) Puanlama sonucunda oluşturulan isim listesi, başvurudan sonra Yurtlar Yönetim Kurulunun ilk toplantısında değerlendirildikten sonra Rektörlük onayına sunularak yürürlüğe girer.

  ç) Yurt Müdürlüklerince; ücretsiz barınma hakkı kazanan öğrencilere, bu yönergenin 8 inci maddesinde belirtilen hükümler yazılı olarak tebliğ edilerek, belgenin bir örneği öğrenciye verilecek, tebellüğ belgesi de öğrenci dosyasında muhafaza edilecektir.

  d) Ücretsiz barınma talebinde bulunan öğrencilerden isteyenlere puanlama sonuç listesi yurt idaresince gösterilir.

  MADDE 7-(1) Ücretsiz barınmasına karar verilen öğrencilerin ücretsiz barınmalarının uygulanması ile ilgili hususlar aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılır;

  a) Ücretsiz barınma süresi,Yurtlar Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren bir öğretim yılı içindir.

  b) Yurtlarda ücretsiz barınmasına Yurtlar Yönetim Kurulunca karar verilen öğrencilerin yurt ücretlerinin, Yönetim Kurulu Kararında belirtilen tarihten sonraki kısmı gün hesabıyla iade edilir.

  c)Yurtta barınmakta iken, bu yönergenin 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen olağan üstü durumlar karşısında, yıl içinde ücretsiz barınma başvurusunda bulunanlar içersinden, ücretsiz barınmalarına karar verilenlerin ise; peşin yatırdıkları yurt ücretlerinin müracaat tarihinden sonraki günlere isabet eden kısmı, kendilerine iade edilir.  

  ç) Ücretsiz barınan öğrencilerin her hangi bir nedenle yurttan ayrılmaları halinde, oluşan boş kontenjan yerine yedekte bekleyen ilk sıradaki öğrenci (kontenjanın boşaldığı tarihten itibaren) ücretsiz barındırılır. Gerçeğe aykırı beyan ve değişiklik bildirimi

  MADDE 8-(1) Yurtlarda ücretsiz barınmak için gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya ücretsiz barınırken talep formunda beyan ettikleri ekonomik ve/veya sosyal durumlarında meydana gelen değişikliği Yurt Müdürlüklerine bildirmeyenlerle ilgili işlemler aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılır;

  a) Ücretsiz barınma başvurusu kabul edilen öğrencilerden, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yurtla ilişikleri kesilir. Ayrıca, ücretsiz barındığı süreye denk gelen yurt ücreti yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Bu öğrencilerin tekrar başvurmaları ve yurtta boş yer olması halinde ücretli olarak barındırılırlar.  

  b) Ücretsiz Barınma Talep Formunda beyan ettikleri ekonomik ve/veya sosyal durumlarında, ücretsiz barınma hakkını etkileyecek nitelikte lehte meydana gelen değişiklikleri (yürürlükteki net asgari ücretin, ½ sinin üstündeki gelir artışı, ailenin kiralık evden kendi evine veya lojmana taşınması, okuyan kardeş sayısındaki değişiklikler, ayrı yaşayan veya boşanmış ebeveynler için aile bütünlüğünün yeniden kurulması gibi değişikliğin) gerçekleştiği tarihten itibaren, en geç bir ay içinde barındığı Yurt Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek zorundadır. Söz konusu bildirim zorunluluğuna aykırı hareket eden öğrencilere bu yönergenin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde belirtilen işlemler uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan hükümler

  MADDE 9-(1) 16/12/2009 tarih ve 2009/99 karar sayı ile yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yurtları Ücretsiz Barınma Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 10- (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunca kabul edildiğinde yürürlüğe girer.

  MADDE 11 -(1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.        

  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURT İDARE VE İŞLETME YÖNERGESİ

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

  MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Üniversiteye bağlı yurtlarda barındırılan öğrenci ve misafirlerde aranacak şartları, alınacak ücretleri, yurtların genel idaresi, işletilmesi, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, özel ve gece hizmetleri ile yurtların denetimine ait usul ve esasları belirlemektir.

  Dayanak

  MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;

  a) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

  b) Yönetim Kurulu: Yurtlar Yönetim Kurulunu,

  c) Yurt: Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı tüm öğrenci yurtlarını,

  ç) Öğrenci: Abant İzzet Baysal Üniversitesine kayıtlı olup, yurtlarda kalan öğrencileri,

  d) Misafir:(ç) bendinde tanımlananların dışında geçici olarak kalan öğrencileri,

  e) Yurt Ücreti: Yurtlarda barınan öğrencilerden yurtta kaldıkları süreler karşılığında alınan ücreti,

  f) Depozito: Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak tutulan parayı,

  g) Aybaşı: Her ayın ilk iş gününü,

  h) Öğretim Yılı : Üniversitenin akademik çalışma takviminde belirtilen süreyi ifade eder. 

  İKİNCİ BÖLÜM        

  Yurtlarda Kontenjanlar Yurtlarda kontenjanlar

  MADDE 4 –(1) Yurtlara öğrenci kabulü; o öğretim yılında tespit edilen boş yatak sayısına göre aşağıdaki oran ve şartlarda yapılır.

  a) %75’i genel müracaatlara,

  b) %5’i ön kayıt ve özel yetenek imtihanı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrencilere,

  c) %2’si artık yıl öğrencilerine,

  ç) %1’i lisansüstü öğrencilerine,

  d) %15’i Rektörlükçe gerek görülenlere,

  e) %2’si Hükümetle ve Üniversiteyle kültür antlaşması olan ülkelerin öğrencileri ile Milli Eğitim Bakanlığınca burs verilen yabancı uyruklu öğrencilere ayrılır. 

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM   

  Yurt Ücretleri, Yurt ücretini Ödemeyenler, Depozito, Kayıt Yenileme Yurt ücretleri

  MADDE 5 – (1) Yurt ücretleri ile ilgili hususlar aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılır;

  a)Yurtlarda ücret karşılığı kalınır. Ancak yurda kayıtlı öğrencilerden çok fakir olduğu ve maddi zaruret içinde bulunduğu tespit edilenler ile mecburi sebeplerle ödeme güçlüğüne düşenlerin ve devletin himayesine alınan gençler ile şehit ve gazi çocuklarının ücretsiz barınmalarıyla ilgili süre ve esaslar, Yurtlar Yönetim Kurulunca düzenlenen ve Üniversite Senatosunca onaylanan bir yönerge ile belirlenir,

  b) Yurdun fiziki yapısı ve barındırma durumuna göre farklı yurt ücreti alınabilir.Yurtlarda farklı yurt ücretinin tespiti ile üçer aylık dönemler dışındaki tahsil uygulamasına Yurtlar Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektörlükçe karar verilir. Yurt ücretindeki değişiklikler, karar tarihini izleyen ilk yurt ücreti ödeme döneminden itibaren uygulanır,

  c) Yurda kesin kayıt yaptıracak olan öğrenciden depozito ve yurt ücreti gün hesabı peşin olarak tahsil edilir,

  ç) Yurt ücretleri üçer aylık (Ekim-Kasım-Aralık, Ocak-Şubat-Mart, Nisan-Mayıs-Haziran) dönemler halinde peşin olarak ödenir.. Yurt ücretleri ve depozito miktarı, her öğretim yılı başında ilgili mevzuat hükümlerine göre Yurtlar Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile tespit edilir. Öğrenci, yurda kesin kayıt yaptırmadan önce (gün hesabı ile) içinde bulunduğu dönemin ücretini ve depozitoyu ödemekle yükümlüdür. Yurt ücretlerinin, üçer aylık dönemlerin ilk ayının 20’sine kadar ödenmesi gerekir.

  d) Ay başını geçirdikten sonra yurda kaydını yaptıran veya kaydını sildiren öğrencilerin yurt ücretlerinin tahsilat ve iade işlemleri gün hesabı ile yapılır,

  e) Öğrenci, hangi sebeple olursa olsun yurttan kaydının silinmesini takiben, peşin yatırdığı depozito ve yurt ücretini yasal süresi içersinde almazsa, bu ücret gelir kaydedilir,

  f) Disiplin Kurulu kararı ile yurttan geçici çıkarma cezası alan öğrencilerden yurt ücreti tam olarak tahsil edilir,

  g) Yaz okulu için barınmak isteyen yurda kayıtlı öğrencilerin yaz okulu günlerine karşı gelen son dönem ödedikleri yurt ücreti düşülerek, yurtta kalacakları süreye karşı gelen barınma ücreti peşin olarak tahsil edilir. Ücret iadesi yapılmaz. Yurda kayıtlı olmayıp, yaz okulu için yurtta barınmak isteyen öğrencilerden de normal yurt ücreti üzerinden kalacakları ayların barınma ücreti peşin olarak tahsil edilir ve ücret iadesi yapılmaz

  h) Şehit, Gazi çocukları ve Devletin himayesine alınan gençler ile anne ve babasının ölü olması sebebiyle orta öğrenimlerini Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınarak tamamlayan öğrencilerden yükseköğretime devam edenlerin yurtlarda ücretsiz olarak barınmaları Üniversite tarafından sağlanır. Ücretsiz barınmanın esasları bir yönerge ile belirlenir.

  ı) Erasmus gibi resmi öğrenci görevlendirmelerinde, öğrenciler yurtla ilişiklerini keserler. Ancak, üniversiteye tekrar dönüşlerinde yurt müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde kayıt için kendilerine öncelik tanınır.

  Yurt ücretini ödemeyenler

  MADDE 6 –(1) Yurt ücretini üçer aylık dönemlerin ilk ayının 20’sine kadar ödemeyen öğrenciye bu durum yazılı olarak bildirilir ve ödemesi için on gün süre verilir. Bu süre içinde yurt ücretlerini yatırmayanların yurtla ilişikleri kesilir. Ancak bu 10 günlük süre içinde yurt ücretlerini, kendileri veya birinci derecede akrabalarını ilgilendiren, yangın, sel ve deprem gibi doğal afetler ile kaza ve hastalık nedenleriyle ödeyemediklerini beyan edip, bu durumlarını takip eden ayın son gününe kadar belgelendiren ve yurt ücretlerini de bu süre içinde yatıranlar yurtlarda barınmaya devam ederler. Bu süre içinde durumlarını belgelendirmeyen ve yurt ücretini yatırmayanların yurtla ilişikleri kesilir.

  (2) Birinci fıkrada belirtilen şekilde yurtlarla ilişiği kesilen öğrencilerin, barındıkları aya ait yurt ücretleri depozitolarından mahsup edilir. Kalan depozitoları ise talep etmeleri halinde kendilerine iade edilir.

  (3) Yurt ücretini süresinde yatırmayıp yurtla ilişiği kesilen öğrencilerin yurtta kalmak için tekrar müracaat etmeleri halinde, boş yer bulunması kaydıyla müracaatları bir sonraki eğitim öğretim yılı başında değerlendirilir.

  Depozito

  MADDE 7 – (1) Depozito, aşağıdaki usul ve esaslara göre alınır; a) Depozito, yurda kesin kayıt yaptıracak olan öğrenciden peşin olarak tahsil edilir,

  b) Depozito miktarı, aylık en yüksek yurt yatak ücretinin iki katıdır.

  c) Depozito ücreti, öğrencinin yurtta yapacağı zararlara ve yatırmadığı yurt ücretlerine karşılık tutulur ve yurtla ilişiği kesilmedikçe geri ödenmez. Depozito ücretinin geri ödenebilmesi için, öğrencinin yurt ücret borcunun bulunmaması, teslim aldığı yurt eşyalarını eksiksiz ve sağlam olarak geri teslim etmesi, hakkında devam eden disiplin soruşturmasının olmaması gerekir.

  Kayıt yenileme

  MADDE 8- (1) Kayıt yenilemeye ilişkin hususlar aşağıda belirtildiği gibidir;

  a) Öğrencilerden yurtta kalmadıkları Temmuz, Ağustos, Eylül (yaz tatili) ayları süresince yurt ücreti alınmaz. Ancak; bu yönergenin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının

  (g) bendinde belirtilen hüküm kapsamı dışında, bu aylar içersinde yurtta barınmak isteyen öğrencilerden gün hesabı olarak yurt ücreti alınır.

  b)Bir sonraki öğretim yılında da yurtta barınmak isteyen öğrenciler, kayıt yenileme formlarını en geç Haziran ayının son iş gününe kadar yurt müdürlüklerine vermek zorundadırlar. Bu şekilde Yurt kaydını yenilemeyen öğrencilerin depozitoları iade edilerek yurtla ilişikleri kesilir.

  c)Kayıtlarını yenileyen öğrenciler ise, öğretim yılı başında oluşacak depozito farkını ve Ekim-Kasım-Aralık dönemine ait yurt ücretlerini en geç Ekim ayının 20’sine kadar ödemekle yükümlüdürler.

  ç) Yurt disiplin kurulu tarafından kayıtlarının yenilenmesi sakıncalı görülen ve gerekçeleri yazılı belgelerle sabit olanların kayıtları yenilenmez ve yurtlarda barındırılmazlar.          

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM   

  Yurtlarda Barınma Süresi ve Esasları, Yurtlarda Misafir Öğrenci Barındırma Esasları, İzin İşlemleri, Yurtlara Giriş ve Çıkışlar Yurtlarda barınma süresi ve esasları

  MADDE 9-(1) Öğrencilerin yurtlarda barınma süresi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi gereğince; öğrenim gördüğü fakülte, enstitü ve yüksekokulların ilgili mevzuatlarında öngörülen eğitim sürelerinden en çok dört yarıyıl daha fazladır. Ara sınıflarda yurda kayıt yaptıran öğrencilerin yurtta kalma süreleri ise geri kalan öğretim süresini aşan dört yarıyıl kadar olacaktır. Ancak bu süreler içinde öğrenimlerini bitirmemiş öğrencilerden muhtaç durumda olduğu ve öğrenimi süresince yurttaki iyi hali tespit edilen öğrenciler için öğretim yılı başındaki boş yatak kapasitesinin en fazla %2’si kadar kontenjan ayrılır.

  (2) Şehir içi nakil araçlarından yardımsız faydalanamayan görme engelli, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayan öğrencilere, öğrenimleri bitinceye kadar barınma hakkı tanınır.

  (3) Yurtlara kayıt-kabul işlemleri, öğretim yılı içinde hangi tarihte yapılmış olursa olsun, öğretim yılı sonunda öğrenci bir yıllık yurtta kalma hakkını kullanmış sayılır.

  (4) Maaş veya ücret karşılığı herhangi bir işte çalışmayan lisansüstü öğrencileri hariç, bir yükseköğretim kurumunu bitiren öğrenciler başka bir yükseköğretim kurumuna devam ettikleri takdirde yurtta kalma hakkından faydalanamazlar. Yurtlarda misafir öğrenci barındırma esasları

  MADDE 10 –(1) Yurtlarda boş yer bulunması halinde Üniversitece belirlenecek şartları taşımak ve durumlarının değerlendirilmesi kaydıyla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi gereğince ;

  a) Yaz okulu hariç, sınava girmek üzere gelen yükseköğretim öğrencileriyle yükseköğretim kurumlarının giriş sınavı için gelen aday öğrenciler, yurt ücretlerini peşin ödemek şartıyla yurtlarda geçici olarak barındırılırlar. Bu süre yükseköğretim öğrencileri için bir ayı, aday öğrenciler için beş günü geçemez.

  b) Yurtlarda, sportif ve kültürel faaliyetler nedeniyle misafir olarak barındırılacak öğrenciler; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanının teklifi ve Rektörün onayı ile tespit edilir c) Yaz okulu, staj ve benzeri gerekçelerle yurtta kalması gereken öğrenciler ile bu öğrencilerin kalış süreleri Yurt Müdürlükleri tarafından tespit edilir.  

  İzin işlemleri

  MADDE 11 – (1) İzin işlemleri, yurtlara giriş ve çıkışlar aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılır;

  a) Öğrenciler geceleri veya hafta sonu ile bayram tatillerini yurdun dışında geçirmek üzere Yurt Müdürlüklerinden izin alabilirler. Ancak izinlerinden erken dönmeleri halinde, imza föyü yoklamalarına katılarak izinden dönüşlerini bildirmek zorundadırlar.

  b) Yurt öğrencileri, yurt giriş kapılarının kapanmasından sonra, (otomatik giriş-çıkış turnikelerinin arızalı olması durumlarında) Yurt idaresince belirtilen saatlerde imza yoklama föylerine imzalarını atmak zorundadırlar. Yurtlarda barınan öğrencilerin,

  (a) bendinde belirtilen hususlara ek olarak, hastalık, ek çalışma ve Üniversitece düzenlenmiş dış etkinliklere katılma gibi nedenler hariç, bir yarıyıl içersinde özürsüz olarak otuz işgünü yurtta kalmamaları halinde yurtla ilişikleri kesilir. Yurtlara giriş ve çıkışlar

  MADDE 12 – (1)  Yurtların bulundukları şehirlerin özellikleri ve ulaşım durumu göz önüne alınarak yurtlara giriş ve çıkış saatleri, Yurt Müdürlüklerinin teklifi üzerine Rektörlük tarafından tespit edilir. 

  BEŞİNCİ BÖLÜM    

  Öğrencilerin Yurtlarda Uymak Zorunda Oldukları Disiplin Kuralları Öğrencilerin yurtlarda uymak zorunda oldukları disiplin kuralları

  MADDE 13 –(1) Öğrenciler aşağıdaki disiplin kurallarına uymak zorundadırlar;

  a) Yurt öğrencileri; Yurtlar Yönetim Kurulunca tespit edilen yurt kurallarına uymak zorundadırlar. Bu kurallara uymayanlar ile yurt içinde veya dışında yükseköğrenim öğrenciliği sıfat ve onuruna aykırı harekette bulunan, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kurumların sükun, huzur ve çalışma düzenini bozan eylemlere katılan, bunları teşvik veya tahrik edenlere fiillerine uyan disiplin cezaları uygulanır,

  b) Yurtlarda kalan öğrencilerin odası ve eşyası; güvenlik, temizlik ve yurtlar ilke ve kurallarına uyulup uyulmadığının belirlenmesi amacıyla yurt müdürlerince veya görevlilerce kontrol edilebilir,

  c) Yurt müdürü gerek gördüğünde öğrencinin odasını değiştirebilir,

  ç) Tatil sürelerinde veya herhangi bir nedenle yurttan ayrılan öğrenci şahsi eşyasını beraberinde götürmek zorundadır. Bırakılan eşyadan yurt idaresi sorumlu değildir,

  d) Bu Yönergede yer almayan hususlarda; 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunu’nun 54 üncü maddesi ile 65 inci maddesinin

  (a) bendinin (9) nolu alt bendine göre Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan ve 4.11.1982 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.         

  ALTINCI BÖLÜM   

  Yurtların Açılma ve Kapanma Zamanları,Yurtların Olağanüstü Kapatılması

  Yurtların açılma ve kapanma zamanları

  MADDE 14 – (1) Üniversitelerin normal eğitim, öğretime başlaması ve kapanması dikkate alınarak yurtların yaz tatili sebebi ile normal kapanış ve açılış tarihleri Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yaz tatili süresince iç ve dış turizm ile sınav, öğretim ve diğer eğitim faaliyetleri için hangi yurtlardan ne gibi şartlarla faydalanılacağı yurt müdürlüklerince tespit edilir.

  Yurtların olağanüstü kapatılması

  MADDE 15 – (1) Aşağıda belirtilen olağanüstü şartların gerçekleşmesi halinde yurtlar süreli veya süresiz olarak kapatılır:

  a) Yurtta kalan öğrencilerin huzur veya güvenliğini sarsıcı veya yok edici olayların çıkması,

  b) Yurdun genel düzeninin bozulması, idarenin çalışma, öğrencilerin ise güven içinde barınma imkânlarının ortadan kalkması,

  c) Yetkili mercilerin emirlerini dinlemeyerek, bir kısım öğrenciler tarafından da olsa yurdun işgal edilmesi veya toplu direnişe geçilmesi,

  ç) Doğal afetler ve salgın hastalıkların ortaya çıkması.

  d) Kapatma kararı vermeye ve süresini tespite Yurtlar Yönetim Kurulu yetkilidir. Gecikmesinde sakınca görülen hallerde Rektör de kapatma kararı verebilir.

  e) Yurdun olağanüstü kapatılması halinde yurt derhal boşaltılır. Gerektiğinde güvenlik kuvvetlerinden yardım istenir.    

  YEDİNCİ BÖLÜM 

  Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetleri Düzenleme Esasları, Koordinasyon Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri düzenleme esasları

  MADDE 16 – (1) Yurtlarda barınan öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak maksadıyla düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle ilgili usul ve esaslar Rektörlükçe belirlenir. Çalışmaları yürütecek olanlar Üniversite bünyesinden, yoksa kamu kurum ve kuruluşlarından ya da gerçek veya tüzel kişilerden gönüllü yahut ücret karşılığı sağlanır. Bunlara yapılacak ödemeler, konuyla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirilir.

  Koordinasyon

  MADDE 17 –(1) Öğrencilerin serbest zamanını değerlendirmek için düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler; milli kültürümüz, Cumhuriyetimizin temel ilkelerine uygun programlar halinde Üniversite ve Üniversite bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları, yerel yönetimler ile koordineli olarak yürütülür.

  (2) Yurtlarda yürütülen çalışmalar gerekli görüldüğünde sergiler, şenlikler, turnuvalar, yarışmalar şeklinde olabileceği gibi yurtlar arasında da düzenlenebilir.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM

  Yurtların Denetlenmesi, Yurtlarda Tutulacak Defter ve Dosyalar Yurtların denetlenmesi

  MADDE 18 – (1) Yurtlar ; Rektörlük, Yurtlar Yönetim Kurulu ve Yurt Müdürleri tarafından denetlenir.

  Yurtlarda tutulacak defter ve dosyalar

  MADDE 19 – (1) Yurt Müdürlüklerince, aşağıda belirtilen defterler ve dosyalar tutulur;

  a) Öğrenci şahsi dosyaları.

  b) Demirbaş eşya zimmet dosyası.

  c) Nöbet defteri.

  ç) Disiplin Kurulu Karar dosyası.

  d) Disiplin Kurulu Karar defteri.

  e) Yurt depozito ve ücret dosyası Yürürlükten kaldırılan hükümler

  MADDE 20-(1) 16/12/2009 tarih ve 2009/99 karar sayı ile yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Yurt İdare ve İşletme Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  MADDE 21- (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunca kabul edildiğinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 22 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YURTLARA KAYIT-KABUL YÖNERGESİ 

  I. BÖLÜM   

  GENEL ESASLAR

  Amaç ve Kapsam

  Madde 1-Bu yönergenin amacı Üniversiteye bağlı yurtlarda barındırılacak öğrencilerin yurtlara ön kayıt müracaatları ve kesin kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

  Dayanak 

  Madde 2- Bu yönerge; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin 11.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.    

  2. BÖLÜM

  Yurtlara Ön Kayıt Tarihleri 

  Madde 3-AİBÜ Kampus Yurtlarına ön kayıt işlemleri Üniversitemiz Kampus içersindeki Fakülte ve Yüksekokul kayıt tarihlerinde başlar, fakültelerin kayıt tarihleri sonunda biter.

  Madde 4- Üniversitemiz fakültelerine kayıt tarihlerinde, öğrenciler fakülte kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra yurt idarelerinden veya yurtların ön kayıt komisyonundan alacakları “ön kayıt başvuru” formlarını doldurup imzalayacaklar ve yurt idaresine şahsen teslim ederek ön kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

  Madde 5- Eğitim öğretim dönemi başlangıcında, yurtlarımızın asıl ve yedek listedeki öğrencilerin kesin kayıt tarihlerinden sonra,-dönem içersinde de - yurtta boş yatak olduğu sürece ön kayıt için müracaatlar kabul edilebilir.

   

 • YÖNETMELİK

  Yönetmelik 3 Eylül 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27338 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının yönetimi, işletilmesi, denetimi ve disiplin işlemleri ile öğrencilerin kültürel ve sosyal gelişimlerine imkan veren çağdaş, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yurtlarda barınma ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesi yurtlarının yönetimi, işletilmesi, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri, yurtların denetimi ile öğrencilerin yurtlarda barınmaları ve disiplin işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Daire Başkanı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanını,

  b) Rektör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

  c) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

  ç) Yurtlar: Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı tüm öğrenci yurtlarını,

  d) Yurt Müdürü: Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı yurtlarda, bulunduğu yurttan sorumlu müdürü,

  e) Yurtlar Yönetim Kurulu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yurtlar Yönetim Kurulunu, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Yurtların Yönetim Organları ve Görevleri Yurtların yönetim organları

  MADDE 5 – (1) Yurtların yönetim organları şunlardır;

  a) Yurtlar Yönetim Kurulu,

  b) Daire Başkanı,

  c)Yurt Müdürü,

  ç) Disiplin Komisyonu.

  Yurtlar yönetim kurulu

  MADDE 6 – (1) Yurtlar Yönetim Kurulu;

  a) Rektör tarafından, Yurtlar Yönetim Kurulu başkanı olarak görevlendirilen bir Rektör yardımcısı,

  b) Rektör tarafından seçilen iki öğretim üyesi,

  c) Daire Başkanı,

  ç) Kız ve erkek öğrenci yurt müdürleri ve ilgili şube müdürü, olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

  (2) Rektör yardımcısı, Yurtlar Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yurtlar Yönetim Kurulu, başkanın gerek görmesi veya üyelerden gelen öneri üzerine, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Başkan toplantıya katılmadığı takdirde bu görevi başkan tarafından seçilen başkan yardımcısı yürütür. Yurtlar Yönetim Kurulu toplantı tutanakları Rektörlüğe iletilir. Yurtlar Yönetim Kurulu kararlarının Rektör tarafından onaylanması gerekir.

  (3) Rektör tarafından seçilen öğretim üyelerinin Yurtlar Yönetim Kurulu üyeliği, görevleri süresince devam eder. Yurtlar yönetim kurulunun görevleri

  MADDE 7 – (1) Yurtlar Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

  a) Yurtların genel yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirleyen kararlar almak, öğrencilerin yaşama, çalışma şartlarının düzenlenmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu doğrultuda yurtlarda uygulanacak kuralları belirlemek,

  b) Yurtlara alınacak öğrencilerde aranan şartları ve yurtlara kabule ilişkin esasları tespit ederek Rektörün onayına sunmak, başvuran öğrencilerin yurda alınıp alınmayacağına karar vermek,

  c) Yurtlara kayıtlı öğrencilerin yurtlarda barınma süre ve şartlarına ilişkin esasları tespit ederek Rektörün onayına sunmak,

  ç) Depozito miktarı ve yurt ücretlerini tespit ederek Rektörün onayına sunmak,

  d) Bu Yönetmelikte öngörülen disiplin cezalarını uygulamak ve yerine getirmek,

  e) Yurtlara ilişkin diğer konuları karara bağlamak.

  Daire başkanının görevleri

  MADDE 8 – (1) Yurtların yönetiminden sorumlu olan Daire Başkanının görevleri şunlardır;

  a) Üniversiteye bağlı bütün yurtların aynı usul ve esaslar içerisinde koordineli olarak işletilmesini sağlamak,

  b) Yurt Müdürü tarafından kendisine iletilen yurtlarla ilgili sorunları çözmek,

  c) Yurtlarla ilgili önerilerini Yurtlar Yönetim Kuruluna götürmek ve alınan kararları Rektörün onayına sunmak,

  ç) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapmak.

  Yurt müdürünün görevleri

  MADDE 9 – (1) Yurt Müdürünün görevleri şunlardır;

  a) Yurtların düzenli, temiz, etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak,

  b) Disiplin Kurulu kararları ve Yurtlar Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

  c) Yurt çalışanlarını denetlemek, kendisine iletilen sorunları gidermek, öğrencilerin yaşama ve çalışma şartlarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi için gerekli önlemleri almak,

  ç) Yurtlarda kayıtlı olmayanların barındırılmamaları için gerekli tedbirleri almak veya alınmasını sağlamak,

  d) Öğrencilerin yatak odaları dahil olmak üzere tüm yurtları denetlemek, tutulan tutanağı Daire Başkanlığına sunmak,

  e) Gerektiğinde yurtlar ile ilgili önerilerini Yurtlar Yönetim Kuruluna iletilmek üzere Daire Başkanlığına bildirmek,

  f) Rektörün ve Yurtlar Yönetim Kurulunun yurtların yönetimiyle ilgili ve bu Yönetmelik hükümlerine göre verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

  Disiplin komisyonu ve görevleri

  MADDE 10 – (1) Disiplin Komisyonu; Yurt Müdürünün teklifi ve Yurtlar Yönetim Kurulunun kararı ile Yurt Müdürünün başkanlığında, yardımcı hizmetler sınıfı hariç, yurtta görevli, 4/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre Devlet memuru olarak çalışan personel arasından görevlendirilen iki veya dört üyeden oluşur. Disiplin Komisyonu, çoğunlukla toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Oyların eşitliği halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

  (2) Disiplin Komisyonunun görevleri şunlardır:

  a) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde yer alan disiplin cezalarını gerektiren fiil ve hallerle ilgili olan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması yapmak,

  b) Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Yurtlara Başvuru, Kayıt-Kabul, Yurtlarda Kalma Süresi, Yurtlardan Çıkış Yurtlara başvuru

  MADDE 11 – (1) Yurtlara kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin, Yurtlar Yönetim Kurulunca tespit edilen tarihlerde, başvuru formları ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri yurt idaresine vermeleri gerekir.

  a) Öğrencinin sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu gösteren sağlık kurumlarından alınan sağlık raporu,

  b) Öğrencinin sabıka kaydının bulunmadığına dair beyanı,

  c) Yabancı uyruklu öğrenciler için, Türkiye’de oturma izin belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı sureti ile pasaportunun fotokopisi,

  ç) Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi olduğuna dair beyanı,

  d) İki adet vesikalık fotoğraf.

  Yurtlara kayıt ve kabul

  MADDE 12 – (1) Yurtlara kesin kayıt; yurtların kapasitesi ve başvurular dikkate alınarak Yurtlar Yönetim Kurulunca hazırlanıp, Rektör tarafından onaylanan puanlama sistemine göre yapılır. Yurtlarda kalma süresi

  MADDE 13 – (1) Yurtlarda kalma süresi; Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokulların ilgili mevzuatlarında öngörülen eğitim süresinden en çok dört yarıyıl daha fazladır.

  (2) Yurtlarda, misafir olarak kalacak öğrenciler ile sportif ve kültürel faaliyetler nedeniyle barındırılacak öğrenciler, Daire Başkanının teklifi ve Rektörün onayı ile tespit edilir.

  (3) Yaz okulu, staj ve benzeri gerekçelerle yurtta kalması gereken öğrenciler ile bu öğrencilerin kalış süreleri Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

  (4) Sınava girmek üzere gelen yükseköğretim öğrencileri ile yükseköğretim kurumlarının giriş sınavı için gelen aday öğrenciler, yurt ücretlerini peşin ödemek şartıyla yurtlarda geçici olarak barındırılır. Bu öğrencilerin yurtlarda barındırılma süresi; yükseköğretim öğrencileri için en fazla bir ay, aday öğrenciler için en fazla beş gündür.

  Yurtlardan çıkış

  MADDE 14 – (1) Öğrencilerin; a) Kendi istekleri, b) Mezuniyetleri, c) Haklarında kesinleşmiş mahkumiyet halinin bulunması, ç) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine ve bu Yönetmelik hükümlerine göre Üniversiteden veya yurttan çıkarma cezası almaları halinde yurtla ilişikleri kesilir.

  (2) Birinci fıkrada sayılan hallerde öğrencilerin, en geç yedi gün içerisinde yurttan ayrılmaları gerekir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Disiplin İşlemlerine İlişkin Esaslar Disiplin cezaları

  MADDE 15 – (1) Yurtlarda kalan öğrencilere uygulanacak disiplin cezaları şunlardır; a) Uyarma, b) Kınama, c) Yurttan uzaklaştırma, ç) Yurttan çıkarma. Uyarma cezası

  MADDE 16 – (1) Uyarma cezası; öğrenciye yurt içindeki davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

  (2) Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

  a) Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara aykırı olarak ziyaretçilerini kabul etmek,

  b) Yurtların yatakhane, kantin, okuma salonu, koridor gibi ortak kullanıma açık yerlerinde yüksek sesle konuşmak, ses ve görüntü aletlerini yüksek sesle kullanmak gibi davranışlarda bulunarak gürültü yapmak,

  c) Yurt eşya ve malzemelerinin yerlerini izinsiz olarak değiştirmek,

  ç) Yatakhane dışında pijama, gecelik ve benzeri giysilerle dolaşmak,

  d) Yatakhanelerde kullanılan yurt eşyalarının temizliğine özen göstermemek,

  e) Yatakhanelerde kokan ve bozulmaya elverişli yiyecek maddeleri bulundurmak,

  f) İzinsiz oda değiştirmek veya başka bir öğrenciyi odasında barındırmak.

  Kınama cezası

  MADDE 17 – (1) Kınama cezası; öğrenciye yurt içindeki davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.

  (2) Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

  a) Kantin, çalışma ve dinlenme salonları ve benzeri yerlerin kullanımında yurt yönetimince belirlenen zaman tablosuna uymamak,

  b) Yurt yönetimince belirlenen yerler dışında yemek yemek,

  c) Yurt içinde bir şey satmak veya Yurt idaresinden izin almadan bağış toplamak,

  ç) Yurt bina ve eşyalarına zarar vermek,

  d) Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara aykırı biçimde, yurt yönetimine yanıltıcı bilgi vermek,

  e) Yurtta bulunması gereken zamanlarda izinsiz olarak yurttan ayrılmak,

  f) Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak,

  g) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre ikinci defa uyarma cezasını gerektiren hal ve davranışlarda bulunmak.

  Yurttan uzaklaştırma

  MADDE 18 – (1) Yurttan uzaklaştırma cezası; öğrencinin, bir haftadan az, bir aydan çok olmamak üzere, geçici bir süre için yurttan uzaklaştırıldığının yazılı olarak bildirilmesidir.

  (2) Yurttan uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

  a) Yurt içinde genel ahlak ve adaba aykırı sözler söylemek, yurt idarecilerine, arkadaşlarına ya da başkalarına yazılı veya sözlü olarak hakaret etmek, küçük düşürmek, tehdit etmek veya fiili saldırıda bulunmak,

  b) Yurda yasaklanmış yayın sokmak veya yasadışı bağış toplamak,

  c) Yurda alkollü gelmek, alkollü içki getirmek veya yurtta alkollü içki içmek,

  ç) Yurda ait eşya ya da malzemeleri dışarı çıkarmak,

  d) Yurt öğrencisi olmayanların yurda girişini sağlamak ya da yurt imkanlarından faydalandırmak,

  e) Yurdun sağlık, düzen, huzur ve disiplininin sağlanması için yurt yönetimi tarafından yapılan duyurulara uymamak,

  f) Yurt içinde kumar aletleri bulundurmak, kumar oynamak ya da kumar oynatmak,

  g) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre ikinci defa kınama cezasını gerektiren hal ve davranışlarda bulunmak.

  Yurttan çıkarma

  MADDE 19 – (1) Yurttan çıkarma cezası; öğrencinin, bir daha Üniversite yurtlarına alınmamak üzere yurtla ilişiğinin kesildiğinin yazılı olarak bildirilmesidir. 

  (2) Yurttan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır;

  a) Yurtta hırsızlık yapmak,

  b) Uyuşturucu madde kullanmak, taşımak, bulundurmak veya satmak,

  c) Üzerinde ya da kendi kullanımına ayrılmış yerlerde; ilgili mevzuat uyarınca silah olarak tanımlanan ya da sayılan madde veya aletleri bulundurmak,

  ç) Devletin şahsiyetine yönelik suçlardan dolayı cezalandırılmış olmak ya da Devlet yönetimine veya yöneticilerinin herhangi birisine karşı veya yönetimin bir kararını protesto amacıyla gösteriler düzenlemek, kışkırtmak, bu gösterilere katılmak, buna ilişkin yurt içinde toplantı ya da tören düzenlemek,

  d) Yasadışı örgüt üyesi olmak, bunlar adına faaliyette bulunmak veya faaliyette bulunanlara yardımcı olmak,

  e) Yurt binası ile eklentilerinin herhangi bir yerine veya dış duvarlarına yazı yazmak, resim yapmak veya herhangi bir biçimde zarar vermek,

  f) Yüz kızartıcı bir suçtan kesinleşmiş ceza almış olmak,

  g) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak,

  ğ) Genel ahlak ve adaba aykırı harekette bulunmak veya bu suçları işlemek,

  h) Mazeretsiz veya mazereti üzerine verilen süre içerisinde yurt ücretini ödememek,

  ı) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre ikinci defa yurttan uzaklaştırma cezasını gerektiren hal ve davranışlarda bulunmak.

  Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar

  MADDE 20 – (1) Disiplin cezalarından;

  a) Uyarma ve kınama cezası, Yurt Müdürü,

  b) Bir haftadan bir aya kadar yurttan uzaklaştırma cezası ile yurttan çıkarma cezası, Disiplin Komisyonunun teklifi üzerine Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

  (2) Öğrencinin konusu suç teşkil eden fiil ve hallerde bulunması halinde, durum ayrıca kolluk kuvvetlerine veya Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.

  Savunmanın alınması ve kararın tebliği

  MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen yetkili amir veya kurullar tarafından savunması alınmadan öğrenciye disiplin cezası verilemez. Öğrenciye savunma yapması için, en az yedi gün süre verilir. Bu süre içerisinde savunma verilmediği takdirde, öğrenci savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

  (2) Savunma sonucunda öğrenci hakkında alınan karar, öğrenciye yazılı olarak tebliğ edilir.

  Disiplin cezalarına itiraz

  MADDE 22 – (1) Yurt Müdürü tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına itirazlar, öğrenciye tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Yurtlar Yönetim Kuruluna yapılır ve Yurtlar Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

  (2) Yurtlar Yönetim Kurulunca verilen yurttan uzaklaştırma ve yurttan çıkarma cezalarına karşı itirazlar ise, öğrenciye tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Üniversite Yönetim Kuruluna yapılır ve Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

  (3) Yurtlar Yönetim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulunun itiraz üzerine verdiği kararlar kesindir.

  (4) Bu Yönetmelikte yer alan disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

  Disiplin cezalarının uygulanması

  MADDE 23 – (1) Uyarma ve kınama cezaları verildiği tarihten itibaren uygulanır.

  (2) Yurttan uzaklaştırma ve yurttan çıkarma cezaları, kararın alındığı tarihten itibaren yedi gün sonra uygulanır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler Yurt ücretleri ve depozito

  MADDE 24 – (1) Yurt ücretleri üçer aylık dönemler halinde gün hesabına göre peşin olarak ödenir. Yurt ücretleri ve depozito miktarı, her öğretim yılı başında ilgili mevzuat hükümlerine göre Yurtlar Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile tespit edilir. Öğrenci yurda girmeden önce içinde bulunduğu dönemin ücretini ve depozitoyu ödemekle yükümlüdür. Yurt ücretlerinin, üçer aylık dönemlerin ilk ayının 20’sine kadar ödenmesi gerekir. Yurt ücretini ödemeyen öğrenciye bu durum yazılı olarak bildirilir ve ödemesi için on gün süre verilir.

  (2) Birinci fıkrada belirtilen ek süre sonunda yurt ücretini ödemeyenlerin, borçları depozitodan tahsil edilerek kalan miktar kendilerine iade edilmek suretiyle yurtla ilişikleri kesilir.

  (3) Yurt demirbaş ve malzemelerine zarar veren öğrencilerden, yurt yönetimince belirlenen zarar bedeli, öğrenci tarafından yatırılmış bulunan depozito ücretinden mahsup edilir, varsa kalan miktar hakkında genel hükümlere göre tahsil yoluna gidilir.

  Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

  MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Yurtlar Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan mevzuat

  MADDE 26 – (1) 12/1/2005 tarihli ve 25698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  MADDE 27– (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.