sksdb-background-image
 • ÖĞRENCİ SAĞLIK HİZMETLERİ

              Üniversitemiz Sağlık Merkezi’nin temel amacı öğrencilerimize, akademik ve idari bütün personelimize kapsamlı olarak, koruyucu sağlık hizmetleri dahil, nitelikli “Temel Sağlık Hizmetleri” sunmaktır.  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından tıbbi malzeme ve büro malzemesi desteği sağlanarak,  hizmetlerin izleme ve değerlendirilmesi daha çağdaş yöntemlerle yapılmaktır.

              Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan MEDİKO birimi, şu anda 2 hekim, 1 diş hekimi, 2 Psikolog 3 hemşire, 1 laborant ve 1 diş teknisyeni ile hafta içi günlerde 08:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. MEDİKO, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erkek Öğrenci Yurdu binası zemin katındadır.

                 

   

  ÖĞRENCİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÖĞRENCİLERİMİZİN GENEL SAĞLIK SİGORTALILIK HAKKI VE TEDAVİ GİDERLERİNİN  KARŞILANMASI İLE İLGİLİ REHBER

   

  5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun tüm hükümlerinin 01.01.2012 tarihinde hayata geçirilecek olması nedeni ile ikametgahı Türkiye’de olan kişiler aynı kanunun 60. maddesinde belirtilen koşullarda Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır. Bu doğrultuda Üniversitemiz öğrencilerinin Genel Sağlık Sigortalılıkları hakkında aşağıda yer alan açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

  1) Bir işte çalışarak gelir elde eden ve kendi adına sosyal güvencesi bulunan öğrenciler; Bu statüde yer alan öğrencilerimiz çalışmaları karşılığında Genel Sağlık Sigortalılıklarını kazanmış olmalarından dolayı (Üniversitemiz bünyesinde Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışan ve staj görevini yerine getiren öğrencilerimiz bu kapsamda değerlendirilmez) gerçekleştirmeleri gereken ekstra bir işlem gerekmemektedir. Sosyal güvenlik aktivasyonlarının yapılmamış olması durumunda bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvurularak aktivasyon işlemi gerçekleştirilmelidir.

  2) Her hangi bir işte çalışmayan; 

  a) Aile fertleri tarafından sosyal güvencesi sağlanan ve 25 yaşını doldurmamış öğrenciler,Öğrencilerimiz aile fertleri içerisinden (anne, baba, eş) sosyal güvencesini sağlayacak olan üyesi adına Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi içerisinde tanımlanmış olması gerekir. Bu işlemler eğitim öğretim dönemleri itibari ile temin edilecek Öğrenci Belgelerini Sosyal Güvenlik Merkezleri'ne teslim etmek suretiyle güncellenmelidir.

  b) Yaş sınırı olmaksızın ailelerine ait sosyal güvencesi bulunmayan veya 25 yaşını doldurmuş öğrenciler;Aile fertleri (anne, baba,eş) içerisinde sosyal güvencesi olan ferdin bulunmaması durumunda öğrencimizin aile fertleri tarafından, 25 yaşını doldurmuş olan öğrencilerimiz ise kendileri tarafından öğrenci belgesi ile birlikte, adrese dayalı nüfus sitemine göre ikamet adreslerinin bulunduğu il veya ilçe merkezlerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir tespiti yaptırmaları gerekmektedir. Gelir tespiti sonucunda aile bireyleri başına asgari ücretin üçte birinden az gelir tespit edilmesi durumunda öğrencilerimiz, giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmak üzere Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınır. Tespit sonucunda asgari ücretin üçte birinden daha fazla gelir tespit edilmesi durumunda öğrencilerimiz aylık ödeyecekleri tutarlar belirtilerek (bu tutar gelir seviyesine göre değişkenlik göstermektedir) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınır. Öğrencilerimizin başvurularını 01.01.2012 tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tamamlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde en üst gelir grubu kapsamında değerlendirilir ve yüksek prim oranları ödemek durumunda kalırlar.Öğrencilerimiz ülkemizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ait iletişim bilgilerine www.sydgm.gov.tr/tr/vakif web sayfası aracılığı ile ulaşabilirler.

  3) Yeşil Kart sahibi olan öğrenciler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Yeşil Kart verilmiş olan öğrencilerimizin kartlarına ait vize tarihlerinin dolmasının ardından 1 ay içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir tespiti yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde en üst gelir grubu kapsamında değerlendirilir ve yüksek prim oranları ödemek durumunda kalırlar.

  4)    Kısmi zamanlı çalışan ve staj yapan öğrenciler; Üniversitemizde kısmi zamanlı çalışan öğrenciler ile ders müfredatlarına göre staj yapan öğrencilerimizden Sosyal Güvenlik Kurumuna giriş işlemleri yapılmadan önce kendilerinden SGK’dan müstehaklık belgesi alması istenir. Ailesi tarafından bakmakla yükümlü bulunan öğrencilerimiz hakkında üniversitemiz tarafından iş kazası ve meslek hastalığı primleri yatırılır. Bakmakla yükümlü bulunmayan öğrencilerimize ise iş kazası ve meslek hastalıkları primlerinin dışında genel sağlık sigortası primleri de üniversitemiz tarafından yatırılır. Bu kapsamda olan öğrencilerimizin Genel Sağlık Sigortası primleri 30 iş gününü doldurduğunda öğrencilerimiz kendileri üzerinden sağlık yardımlarından faydalanabilirler.

  5) Yabancı uyruklu öğrenciler; Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde burslu olarak yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler dışında kalan öğrencilerimiz Üniversitemiz tarafından her dönem başında ders kayıtlarını yaptırmalarını takiben Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminde kayıt yaptırmış olduğu dönem ayları için borçlandırılır. Öğrencimizin bu prim giderlerini ödemesi ile Genel Sağlık Sigortalılığı hakkı başlar. Ancak bunlardan kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık sigortalısı sayılmaz ve bunların sağlık giderleri öğrencilere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından sağlık karnesi verilerek üniversitemizce karşılanır.

   

 • YÖNERGE

  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK İŞLERİ VE SAĞLIK RAPORLARI YÖNERGESİ

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin sağlık hizmetleri verilmesine ve sağlık raporlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngilizce Hazırlık sınıfı ile ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencileri kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 47 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

  a) Birim : Abant İzzet Baysal Üniversitesinin ilgili enstitü, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,

  b) Öğrenci : Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerini,

  c) Sağlık ve Rehberlik Merkezi : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık ve Rehberlik Merkezini,

  ç) Üniversite : Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

  d) Yönerge : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Sağlık işleri ve Sağlık Raporları Yönergesini ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Sağlık Sigortası, Sağlık Kuruluşlarına Başvuru

  Sağlık sigortası

  MADDE 5 - (1) TC uyruklu öğrenciler, 5510 sayılı Kanun’un 3’ünci maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamında genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmayanlar, başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayılmamaları halinde 5510 sayılı Kanun’un 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır. Öğrenciler 5510 sayılı Kanun kapsamındaki durumlarını Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde takip etmek ve istenen belgeleri şahsen Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim etmekle yükümlüdürler.

  (2) Üniversitemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, 5510 sayılı Kanun'un 60’ıncı maddesi uyarınca, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. Kendilerince 5510 sayılı Kanun’un 82’ncimaddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden genel sağlık sigortası primi ödenir. Ve  82. maddesi çerçevesinde öğrenim gördükleri süre içinde GSS primi ödemek suretiyle Genel Sağlık Sigortalısı olurlar.

  Sağlık ve Rehberlik Merkezi

  MADDE 6 - (1) Öğrenciler sağlık ve psikolojik sorunları ile ilgili olarak Sağlık ve Rehberlik Merkezine başvurabilirler. Öğrencilerin olanaklar dahilinde Sağlık ve Rehberlik Merkezi’nde    tetkik ve tedavileri yapılır.

  (2) Sağlık ve Rehberlik Merkezi gerekli gördüğü hallerde öğrencileri ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirebilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Sağlık Raporları

  Raporların geçerliliği

  MADDE 7 - (1) Sağlık raporları, Sağlık ve Rehberlik Merkezi ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tanınan hastane ve sağlık kuruluşları tarafından düzenlenmesi halinde geçerlidir.

  Raporların işleme konulması

  MADDE 8 - (1) Geçerli raporu olan öğrencinin, raporlu olduğu süre içinde yapılan ve bu nedenle giremediği ara sınavları yerine mazeret sınavına girme hakkı vardır. Mazeret sınavı ile ilgili Bölüm tarafından belirlenen günde yapılır. Ancak, mazeret sınav tarihleri öğrencilerin diğer sınavlarına girmelerini engellemeyecek şekilde düzenlenir.

   (2) Sağlık raporu olan öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmemesi halinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin ilgili eğitim öğretim süresiyle sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri uygulanır.

   (3) Sağlık durumu nedeniyle verilecek izinlerle ilgili olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği’nin 5’inci bölümü hükümleri uygulanır.

  Raporların teslimi

  MADDE 9 - (1) Öğrenciler sağlık kuruluşlarından aldıkları raporları, en geç raporun bitiminden sonra 3 iş günü içinde bir dilekçe ile öğrenim gördükleri birim öğrenci işlerine teslim ederler.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Hüküm bulunmayan haller

  MADDE 10 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.

  Yürürlük

  MADDE 11 - (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 12 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

   

 • İLETİŞİM

  BİRİM

  ÜNVANI

  ADI SOYADI

  DAHİLİ HAT

  DIŞ HAT

  FAKS

     MEDİKO

  Tabip

  Dr.Okan DUMAN

  2535

   

   

  Tabip

  Dr.Özlen ATASOY

  4472

   

   

  Diş Tabibi

  Dt.Şerafettin YERLİKAYA

  2536

   

   

  Psikolog

  Sacide ÖZER IRGIN

  2532

   

   

  Psikolog

  Evgin MİÇOOĞULLARI

  2532

   

   

  Hemşire

  Fadime ÇAKIR

  2530

   

   

  Hemşire

  İlknur DOĞRU

  2531

     

  Hemşire

  Fatma ÖZDEMİR

  4458

   

   

  Sağlık Teknisyeni

  Kadınşah CABA

  2537

   

   

  Laborant

  Sabriye ÖZTÜRK

  2533